HomeHandleiding tot het statistisch onderzoekPagina 9

JPEG (Deze pagina), 797.25 KB

TIFF (Deze pagina), 5.44 MB

PDF (Volledig document), 22.49 MB

‘*’ rx. STATISTIEK. 5
l
slag zijn voor het vergelükend onderzoek, gelijk dit op zijne beurt
onmisbaar hulpmiddel is voor de waarneming der vaste verscliyn-
aeten en de nasporing der wetten , waardoor deze beheerscht worden.
§ 4e. De beoefenaar der statistiek vindt in de beschaafde staten Hu1Pmmä_e1;m__
* .de hulpmiddelen voor zijne studie in meerdere of mindere mate
bereid. In deze staten achten de regeeringen het zoowel belang
als plicht, langs officiëelen weg de feiten te verzamelen en meer
of minder geordend in openbare bescheiden bekend te maken,
die tot de kennis der verschillende maatschappelijke verschijnselen
kunnen leiden. (De ojicièeie of administratieve verzamelings-statistie7c).
Er worden in deze staten periodieke volkstellingen gehouden,
‘ die den actuëelen toestand der bevolking op een gegeven tijdstip
in verscheidene opzichten (geslacht, leeftijd, burgerlijke staat,
j herkomst, beroep, kerkelijke gezindte enz.) doen kennen; ge-
boorte, sterfte, huwelijken worden aangeteekend in registers van
den burgerlijken stand of (minder nauwkeurig) in kerkelijke regis-
ters; verhuizing in de bevolkingsregisters. De gesteldheid, aard,
verdeeling, gebruik van gronden worden gekend door het kadaster.
Van handel, scheepvaart, vervoermiddelen, visscherij , fabriek-
nijverheid, landbouw worden afzonderlijke statistieken opgemaakt.
Evenzoo van den gezondheidstoestand der bevolking, van rechts-
pleging, criminaliteit, onderwijs, openbare bedeeling. De be-
grootingen en. rekeningen der schatkist leveren de finantiëele statis-
. tiek. Locale toestanden `worden in alle bijzonderheden toegelicht
in verslagen van provinciale en plaatselijke besturen, kamers van
koophandel, banken, groote maatschappijen van handel of nij-
verheid en andere corporatiën. .
De wetenschappelijke onderzoeker heeft slechts deze beschikbare
j bouwstoffen te bewerken voorhet bij zonder oogmerk, dat hij zich voor-
I stelt. Hij kan niet wel anders doen dan de hem alzoo verstrekte
l ofiiciëele gegevens op goed geloof aan te nemen. Grondige studie zal
f hem bekend maken met de mate van vertrouwen, die zij verdienen.
De statistieke bureaus in de beschaafde staten zenden elkander .
wederkeerig deze ofiiciëele bescheiden toe. De belangstellende (
kan ze dus te huis bestudeeren en behoeft zich op reis niet met 1
de vracht dezer lijvige boekwerken te bezwaren. Alleen de diplo-
""? matieke agent of consul kan geroepen zijn, in het vreemde land
j eene verzameling zoo volledig mogelijk bijeen te brengen , en daarbij
Y inzonderheid zijne aandacht hebben te vestigen op zulke beschei-
j den , die niet algemeen verspreid worden noch gemakkelük ver-
? krijgbaar zijn. Hij zal tevens nuttig werkzaam kunnen wezen door
j jin Z0c0 de deugdelijkheid der bouwstoffen, waaruit de ofiiciëele
j bescheiden worden samengesteld, te onderzoeken. `
a
l