HomeHandleiding tot het statistisch onderzoekPagina 7

JPEG (Deze pagina), 539.92 KB

TIFF (Deze pagina), 5.44 MB

PDF (Volledig document), 22.49 MB

I
l
1
`
[ IX.
S T A T I S T I E K.
¥
EERSTE AFDEELIN G.
Algemeene regelen voor het statistisch onderzoek.
§ 1. STATISTIEK is de wetenschap der versckünselen van het maal- Begrip van
scizappelüke Zeven van een of meer vol/cen , ­- de Icemzis der SOCIALE statistiek.
. FEITEN.
Door deze bepaling wordt het doel van het statistisch onderzoek
aangewezen en zijn omvang begrensd. Zij waarschuwt ons voor
de fout, waarin sommigen vervallen, die mcenen, dat elke voor-
_ stelling, welke onder cijfers gebracht kan worden, tot het gebied
V der statistiek behoort, en alzoo spreken van eene statistiek van
den sterrenhemel of van de plantenwereld. Zij voorkomt tevens
E verwarring van de statistiek met andere wetenschappen, die wel
j nauw met haar verwant zijn maar toch een eigen van het hare
{ verschillend terrein van onderzoek betreden, zoo als geographie,
ethnologie, meteorologie. De statistiek zal wel de resultaten van
l deze onderzoekingen overnemen en voor haar oogmerk gebruiken.
. Maar de statistiek is evenmin een onderdeel van de geographie
T als de meteorologie een onderdeel van de statistiek is.
‘ § 2. De methode van het statistisch onderzoek bestaat in de Methodevau
.9 waarneming en groepeering der verschijnselen, die daarvoor vat- <>¤<ï€1‘Z¤@k·
baar zijn. Zij is dezelfde als bij astronomie en meteorologie. «
Evenmin als deze kan zij door proefneming (experiment) een
verschijnsel doen ontstaan, zoo als de chemie en de physica doen,
noch één bepaald typisch verschijnsel ontleden, zoo als in de bo-
tanie en zoölogie geschiedt. Zij moet zich vergenoegen met de
feiten, zoo als deze zich in de werkelijkheid in hun onderling l
T verband voordoen, te constateeren (de massenöeobachtzang, zoo als
l
/ _Y/ ; ‘ { '