HomeHandleiding tot het statistisch onderzoekPagina 31

JPEG (Deze pagina), 735.04 KB

TIFF (Deze pagina), 5.47 MB

PDF (Volledig document), 22.49 MB

I
l
IX. STATISTIEK. 27
F i bezoekers, de afstanden, die deze bereizen, en de andere midden- ip
L j punten van bevolking, die met deze marktplaats geregelde betrek-
> kingen onderhouden (m. a. w. het rayon van de markt), de soorten
L en hoeveelheden der goederen, die gewoonlijk ter markt gebracht ·¤
` worden, om daaruit de jaarlijksche behoeften en productie te kun-
_ nen aiieiden en de landen van oorsprong te leeren kennen, de
i marktprijzen, dit zijn alle onderwerpen, waaromtrent de reiziger
· belangrijke gegevens zal kunnen verzamelen. Daarbij verzuime hij E
Q niet, aanteekening te houden van den aard der vervoermiddelen
j te land en te water, den staat der openbare wegen, het stelsel_
van maten en gewichten en het muntstelsel, dat bij het volk in L
l gebruik is. Bij het muntstelsel zal de kennis der waardever-
H houdingen tusschen munten uit verschillende metalen vervaardigd
j (gouden, zilveren, koperen, ijzeren munt) van groot belang kunnen j
‘ zijn. Waar het handelsverkeer levendig is en op groote schaal I
gedreven wordt, zal ook het crediet in een of anderen vorm zijn ‘
E rol spelen. Van die verschillende vormen van crediet, de voor-
j waarden der kapitaal­verstrekking, den stand van den intrest zal j
de statisticus aanteekening houden.
j § 20. Het is niet noodig, met vele woorden te beschrijven De matsgu-
wat ten aanzien der staatsinrichting en der politieke toestanden richting en de
· valt op te merken: de vormen van bestuur, de onderlinge ver- P°Hü°kB me"
. houding der staatsmachten, de uitgebreidheid van het gezag van smDd€n’ {
den soeverein, de deelneming van het volk of zijne vertegen-
vvoordigers aan de regeering, de politieke verdeelingen van het
land en de betrekkingen tusschen de deelen en het geheel. Het is
overtollig, voor den intelligenten reiziger hier meer bij te voegen. p
Alleen kan het nuttig zijn, zijne aandacht in het bijzonder op de
volgende punten te vestigen;
a. de politieke verhouding tusschen de verschillende bestand- [
deelen der bevolking, rassen, stammen, kasten, standen, enz.
(verg. § 18);
6. de inrichting der rechtspraak en den gang der rechtsbedeeling,
vooral in verband met de onafhankelijkheid en onpartijdigheid
, van hen, aan wie in burgerlijke en strafgedingen de beslissing is
opgedragen; p
c. de betrekking tusschen kerk en staat (om eene in Europa
gangbare uitdrukking te bezigen), d. i. de invloed van godsdien-
stige begrippen en vormen op het politieke en burgerlijke leven
en de invloed der priesterschap op het staatsbestuur;
el. den aard van het financieel beheer in den staat, vooral het
karakter der heflingen en belastingen, die de soeverein van zijne 4
onderdanen vordert; ä
1