HomeHandleiding tot het statistisch onderzoekPagina 30

JPEG (Deze pagina), 806.14 KB

TIFF (Deze pagina), 5.47 MB

PDF (Volledig document), 22.49 MB

/
ijtn l
· ` E
26 ix. STATISTIEK. ,
, keling van deze takken der volksnijverheid bij de volken, die hü l
bezoekt, te bepalen. Maar hij zal daarbij in acht nemen, in j
tf lj; hoeverre de natuurlijke gesteldheid van het land en de bijzondere
jj aanleg van het volk aan zijne nijverheid een eigen richting en
yë karakter geven. I
In de verzamelingsnijverheid zijn de voornaamste vertakkingen
Q ïl jacht, visscherij , houtvelling en mijnbewerking. Waar de laatste j
dit zich vertoont mag men een betrekkelijk hoog peil van beschaving {
§ :; onderstellen.
pi Bij het landbouwbedrijf verdienen bijzonder de aandacht te E
trekken de methode van bebouwing van den grond, de aard en
'*` bestemming der vruchten, die 1nen uit den grond trekt- vooral
de onderscheiding tusschen eerste levensmiddelen en.cultuurplan­
jçj ten ­­ en de werktuigen, die men voor de bebouwing van den ;
iêg; grond en het inzamelen der vrucht bezigt. l
j In de handwerks- en fabrieksnijverheid is een gewichtig moment
het onderscheid tusschen den huisselijken arbeid van de afzender- §
lijke gezinnen en den gemeenschappelijken arbeid in werkplaatsen.
is Bij alle volken zijn het pottebakkerswiel en de weeftoestel -­
j élfi beide door vrouwen gedreven - de eerste sporen der ontluikende Q
nijverheid. En nog zeer lang, ook in een gevorderden toestand j
van beschaving, zullen deze de bezigheden der vrouwen in het
gezin blijven. Maar daarnaast zal buiten het huis, in de werk- ‘
já plaats, het bedrijf des mans optreden en zich in eindelooze ver- ·
scheidenheden splitsen. En bij dezen arbeid in de werkplaats
j zullen nu dadelijk een aantal verschijnselen te voorschün treden,
die het onderzoek van den statisticus waard zijn, zooals: de. aard
glggjj en oorsprong der grondstoffen, de graad der bereiding, die zij
gi ondergaan, de bestemming der bewerkte stoffen, de kunstvaardig­
‘g heid van den werkman, het betrekkelijk eenvoudiger of meer sa-
: mengesteld karakter van gereedschap en werktuigen, de betrekking
tusschen den meester en zijne gezellen, de verhouding tusschen
fäfge arbeid en loon.
De kennis van den aard en den omvang van handel en verkeer
{ wordt in beschaafde staten geput uit de met zorg opgemaakte
; statistieken van handel en scheepvaart, die echter inzonderheid ,
licht geven over het buitenlandse/1, handelsverkeer. Zulke bescheiden
j f» ontbreken bij minder beschaafde volken; zelfs dan nog wanneer
l j zij met meer beschaafde volken een geregeld handelsverkeer onder-
l j houden. Toch vindt men bij de meeste volken een zekere tol of
l j rechtshefiing, in handen van een pachter, die belangrijke gegevens
l g; zou kunnen verschaffen. In elk geval is het binnenlandsch han-
delsverkeer hier na te gaan en inzonderheid merkwaardig het
markáver/ceer. De tijd en duur van zulke markten, het getal der
t ïl
i rl
~n .
` ‘
li
N v `iq _ _ A Y ’._
Wïïäsl _ Y ,,,,7 g -,,,,1 ._Q;.;,·`·__‘,,,,,,, ·w'ï‘ . ,·r.ï,.l""‘·Y­ - ‘ v Y ` ’ "