HomeHandleiding tot het statistisch onderzoekPagina 24

JPEG (Deze pagina), 742.34 KB

TIFF (Deze pagina), 5.48 MB

PDF (Volledig document), 22.49 MB

4%/ t
| pil) ïi
{ xyll
j i
20 rx. STATISTIEK. ,
tij ;;
V te onderscheiden in zulke, die haren grond hebben in bekende
‘ jl; .szfm·e7z03`e invloeden, en die, Wna1‘bïj de OO1‘Zaal< der afwijking ons
2; jj volkomen onbekend gebleven is. Bij deze laatste behelpen wij
Ԥ ons dan totdat wij beter ingelicht zijn met de benaming van toe- li
i, · . .. .• .. 1
ij mllzge. Bij de andere zijn wij van te voren gewaarschuwd, dat lr
jj j wij op afwijkingen van den gewonen regel bedacht moeten zgn. lj
ä ij Een greep uit de sterftestatistiek zal tot verduidelijking dezer
j onderscheidingen kunnen dienen.
ig ~ . . . l
, ln eene gemeente, wier bevolking ongeveer 35,000 z. bedraagt, lj
E wordt gedurende een reeks van jaren eene sterfte waargenomen, ,
iq die zich tusschen de cijfers 900 en 1100 beweegt. Op grond
jl; van deze waarnemingen kan men het middencüfer der jaarlijksclie j
jj ej sterfte in deze gemeente stellen op 1000 of, bij herleiding, op
g."` j 1 Dit is dan een jvast verschijnsel, waaruit men, door ver~«
( gelijking met de sterftecijfers van andere gemeenten, een besluit
j 'i kan trekken omtrent den algemeenen gezondheidstoestand te dier
j ; plaatse. Voorts heeft men door de gezette waarneming gecon­-
jj j stateerd, dat de sterfte zich niet gelijkmatig over alle maanden des
j j jaars verdeelt, maar in het voorjaar en najaar grooter is dan in
in *; de zomer- en wintermaanden. Uit de waarneming dezer perio­~
jg K dieke afwisselingen komt men tot de wetenschap van den regel, ”
t I dat het ééne saizoen van het jaar ongunstiger op den algemeenen
si » . ~
g. I gezondheidstoestand werkt dan het andere. Er breekt een oorlog w
_` uit, waarin de bedoelde gemeente als grensvesting een lang beleg r
heeft door te staan. Onder de rampen des oorlogs klimt de g
j sterfte tot het dubbele van het regelmatige cijfer. De werking
E van een storenden invloed is hier dan niet te miskennen. In een
Y ander jaar sleept eene hevige mazelen-epidemie een groot aantal il
j pf kinderen weg. Ook dan zal het sterftecijfer een onregelmatig ge-
. ' noemd worden, maar de afwijking van den regel zal voor ons lj
j gj " begrip niet anders dan een toevallig verschijnsel zijn. tl
éa
DERDE AFDEELING.
( C
rt . . •
jg De onderwerpen van het statistisch onderzoek. [
Bedoeling § 16. Het is niet te verwachten, dat de reiziger in vreemde ge-
met de =wnwij­ westen in staat zal zijn eene volledige statistiek van het land, dat
zj ïlmä ABZCI °“‘ hij bezoekt, samen te stellen. De bedoeling met de hieronder vol-
ja. ‘ ”W°rFw’ gende aanwijzingen is dan ook geenszins, hem een schets of kader
voor zoodanige algemeene statistiek te leveren, maar eenvoudig,
·E, j


· v te