HomeHandleiding tot het statistisch onderzoekPagina 15

JPEG (Deze pagina), 744.17 KB

TIFF (Deze pagina), 5.51 MB

PDF (Volledig document), 22.49 MB

l r
N
i rx. srnrrsïrrnk. 11
70/0) grooter is dan dat der meisjes. Gaat men nu de statistiek
der geboorte over een geheel jaar in een geheel land na, dan zal
men met uiterst geringe afwijkingen dezen regel bevestigd vinden. =·
Onderzoeken wij de statistiek der geboorten in eene enkele ge-
,1 meente over eene enkele maand, dan zullen ons vele afwijkingen
jg van den regel treffen. Dalen wij eindelijk af tot de afzonderlijke
gezinnen, dan verdwijnt de regel geheel en al, om plaats te ma-
ken voor hetgeen wij louter spel des toevals zouden willen noemen.
Op deze betrekkelijke waarde der groote getallen nn moet de
statistische onderzoeker getrouw acht slaan. Hij wachte zich,
enkele weinige feiten, hoe nauwkeurig ook waargenomen, als nor-
male verschijnselen aan te nemen. Zoo zal de geneesheer, die na
i de aanwending van een nieuw geneesmiddel op 10 patiënten er
8 herstellen ziet, terwijl er onder eene andere wijze van behan-
deling 5 lijders van de 10 bezwijken, daaruit toch nog geen be-
' sluit mogentrekken omtrent de deugdelijkheid van het nieuwe mid-
del ; met 1neer recht zal hij dit wel mogen doen zoo er 80 van
de 100 herstellen terwijl er onder de andere behandeling 50
_, bezwijken; en met vol vertrouwen zal hij zijn oordeel mogen
I bepalen, wanneer de getallen tot 10,000, 8,000 en 5,000 ge-
* klemmen zijn.
C
5 11. De statistiek is de kennis der feiten. Hierin ligt opge- De gissïngs­
? sloten, dat de statisticus niets aanneemt, dan datgene, wat als ee de wrede- ri,
. werkelijk bestaand fei.t waargenomen en geconstateerd is. "mgs'm€th°d"·
j Desniettemin is en wordt er veel statistiek geleverd, waarvan
’ de cijfers geen anderen grond hebben dan ruwe gissing of globale v
benadering. Een eigenaardig kenmerk van dezen oorsprong vindt j
1 men doorgaans hierin, dat wij zoogenaamde ,,ronde" getallen voor .
; ons zien. Wie de bevolking eener landstreek bij gissing opmaakt ‘
F zal zich tot de vermelding van honderd- of duizendtallen bepalen.
Hij gevoelt zelf, dat het ongerijmd zon wezen, tientallen en één-
il heden te noemen. f
1 De gissing is niet anders dan een greep in den blinde, waarbij
zelfs de onmogelijkste buitensporigheden niet uitgesloten zijn. Er
j bestaan statistieke opgaven uit de XVIIE eeuw, die de bevolking .
Q van Frankrijk op 48 millioen brengen; er bestaan andere uit den
ï zelfden tijd, die de bevolking van Frankrijk tot 5 millioen be-
! perken. Beide werden te goeder trouw als waarheid voorgedragen,
maar beide hadden geen anderen grond dan de gissing.
De benadering is de gissing op grond van min of meer wèl
l waargenomen. gegevens. Zij komt in karakter bijna overeen met
het afgeleide cijfer (zie § 12). Zij heeft alzoo dit boven de loutere
i gissing voor, dat zij iets minder onzeker is. Zij onderscheidt zich

j r
l
l
l