HomeHandleiding tot het statistisch onderzoekPagina 14

JPEG (Deze pagina), 769.23 KB

TIFF (Deze pagina), 5.51 MB

PDF (Volledig document), 22.49 MB

i l ‘
f l
10 rx. STATISTIEK. pi
· In eene volledige statistiek van de werking van een armbestuur
" zal men alle uitgaven, die uit de kas gegaan zijn, moeten opne-
jr men. Maar men stelle niet in dezelfde kolom de uitgaven voor
onderstand en die voor kapitaalbelegging onder elkander, om uit
de optelling dezer cijfers tot het resultaat te komen van hetgeen I
de armenzorg gekost heeft. Iedereen zal erkennen, dat een aldus
[Q2 verkregen resultaat volkomen onjuist zou wezen. Toch is tegen f
dezen eenvoudigen regel dikwijls gezondigd.
Betrekkclij- § 10. Niet alle cijfers hebben dezelfde waarde. Zeker, bij de i
ke waarde der waarneming en opteekening heeft elke éénheid gelijke beteekenis,
. 3l`°°t€ CH km- want ook het grootste getal is niet anders dan eene samentelling
;· M gm‘uc“· van eenheden. De bevolking eener stad is de verzameling van ç
pä alle individuën die er wonen, en bij de telling mag niet één dezer
individuën worden overgeslagen.
j Maar bij de groepeeringen, vergelijkingen en berekeningen moet ‘
.. men telkens op de betrekkelijke waarde der groote en kleine ge-
tallen bedacht zijn. Het kan in eene zeer kleine gemeente voor-
V komen, dat er in den loop van een jaar zeer weinig menschen _,
sterven, terwijl dan in een volgend jaar eene bijzonder groote |
jï sterfte zal voorkomen. Nu zal 1nen uit de geringe sterfte in het C
li ééne jaar evenmin het resultaat mogen trekken, dat de gezond- F
ii heidstoestand in die gemeente ongemeen gunstig is, als uit de g
groote sterfte in het andere jaar, dat zij er bijzonder ongunstig is. `
De reden hiervan is, dat hoe kleiner het veld onzer waarne- .
j ming is, des te grooter invloed moet worden toegekend aan de à
beteekenis van toevallige en bijkomende invloeden op de door ons ‘
I waargenomen verschijnselen. Hoe uitgebreider daarentegen het §
I veld der waarneming is, zooveel te meer zullen de normale en E
l regelmatig werkende invloeden de waargenomen verschijnselen be- ;
heerschen en de tijdelijke hun gewicht doen verliezen. Hier geldt jï
g namelijk de regel der waarschijnlijkheidsrekening (ealenl des pro-
L babilités), ,,dat de waarschijnlijkheid van het voorkomen van een iï
I bepaald feit toeneemt in de verhouding van den vierkantswortel I
lj van het getal waargenomen feiten van dien aard J)."
j Een voorbeeld ter opheldering: p.
" In bijna alle beschaafde staten , waar sedert vele jaren de statistiek Q
der geboorten nauwkeurig wordt opgemaakt, heeft men bevonden
dat het cijfer der jongens, die geboren worden, iets (5, 6 of ’
‘ i
ij I) ,,C’est un principe très­simple et très­utile dans la pratique, que hz l
j Upréciszon des résullats craft comme la maine carrëe du ozombrzz des obser- E
á ,,vaiz'¢ms." Qjuetelet, Lettres sur la theorie der probabilités appliquée aux <
sciences morales et politiques. Bruxelles. 1846. blz. 56.
E e
pp
ë l
l
l
L W p _ _ . N V ,. . W W - W WWWW W- WW- - E " '