HomeHandleiding tot het statistisch onderzoekPagina 10

JPEG (Deze pagina), 791.52 KB

TIFF (Deze pagina), 5.44 MB

PDF (Volledig document), 22.49 MB

M "
tt
t
6 rx. STATISTIEK.
>
Maar de reiziger of tijdelijke resident in halfïbeschaafde staten;
jj of onder onbeschaafde volken vindt voor het statistisch onderzoek ,.
hij wil instellen, een’ ruimer werkkring en moeielijker taak. E
Hrj zal zich zijne bouwstoflen zelf moeten vergaderen. Hij zal
jj dit kunnen en moeten doen langs twee wegen: l°. door het in-
ïti winnen van inlichtingen· 2°. door eigen waarneming. In beide
»l·‘ . . .. D ’ . `°
richtingen zal hij moeten trachten methodisch te werk te gaan ,.
jj zal zijn arbeid eenige vrucht dragen.
Het inwin­ § 5. De waarde der inlichtingen, die de bezoeker van half-
** Pgm vanïnlich- beschaafde of volkomen onbeschaafde landen zich kan verwerven, ·
ïm€"I­‘· mag in den regel niet hoog geschat worden In gevestigde staten
`K D O `O " ' D O
jj met gedeeltelijke volksbeschaving (b. v. Tunis, Siam) zullen door- ,
“‘ gaans wel eenige statistieke bescheiden voorhanden zijn. Elk
eenigzins gevestigd en georganiseerd gouvernement gevoelt behoefte
j« om bekend te zijn met de volkstoestanden in het land, vooral
met de materiëele middelen, waaruit de soeverein zijne schatkist-
, kan vullen, en met de manschap, waarover hij in den krijg kan
.j beschikken. Even als de eigenaar eener kudde zijn vee telt, zoo j,
Q. heeft ook door alle tijden heen elk despoot begeerte gehad zijn jj
lie volk te tellen. Daarbij kan het voorkomen, dat godsdienstige 4
jj plechtigheden en vormen van eeredienst, ook ter wille van de
belangen der priesterklasse, de tempels tot bewaarplaatsen maken
van zekere statistiekengegevens. Eindelijk leiden de behoeften
j van het maatschappelijke leven er ook bij zulke halfbeschaafde
volken toe, om althans eenige aanteekenrng te houden van bij-
zonderheden, waarvan de kennis onmisbaar is tot regeling van
[ wederkeerige rechten en plichten en gezamenlijke belangen, b. vr
V geslachtsregrsters ter opteekenrng van afstamming en maagsclrap, Q
of akten van omschrijving en erkenning van den grondeigendom.
I Er zullen dus in zoodanige halfbeschaafde staten vermoedelijk
x wel eenige bouwstoffen voor de statistiek voorhanden zijn, en om
V deze kennis te bekomen zal men zijne inlichtingen hebben te
zoeken naar den aard van het onderwerp, ’t zij bij het algemeen
bestuur of bij de priesterschap - die hier doorgaans tevens den stand
, der geleerden vertegenwoordigt, - of bij de plaatselijke autoriteiten.
lj Maar men zal hierbij met voorzichtigheid te werk moeten gaan, __?
j zoowel bij het inwinnen zelf als bij het waardeeren der verkregen ï’
j inlichtingen. Zeer licht zal men op het bezwaar stuiten, dat de l
je inlichtingen óf geweigerd, óf onwillens en niet te goeder trouw
ji verstrekt worden. De wetenschap van dergelijke bijzonderheden i
r‘ wordt doorgaans als een belangrijk staatsgeherm aangemerkt, dat f
allerminst aan den vreemdeling mag worden medegedeeld. Nog %
jj in de achttiende eeuw was dit regel bij de goevernementen ook

N
z
l
ll
ir
iw;. . _. _ _ . g, o en _, klim, ’