HomeDe Geuzen, of het morgenrood van Neêrlands onafhankelijkheidPagina 36

JPEG (Deze pagina), 633.77 KB

TIFF (Deze pagina), 4.49 MB

PDF (Volledig document), 21.80 MB

Evi Q
en meer bloed om de Oranje-vaan op de torens van ste-
den en vlekken te zien ontplooien; maar het geheele i
land was in zekere opgewondenheid en het scheen dat jg
de goede zaak weldra zou zegevieren.
Edoch, dit duurde nog lang. De geschiedenis van het
beleg van Leiden, Haarlem en Alkmaar is daar om te
bewüzen, hoeveel het kostte, de veroverde plaatsen te jl
behouden; maar met dat al was het juk afgeschud, en
ook te midden van den wanhopigen vrijheidsoorlog bloei­
den handel en zeevaart meer dan elders onder den vrede.
De hoop op den bijstand van Frankrijk werd door den
moord van den Bartholomeusnacht vernietigd; maar het
geloof van den wakkeren Prins van Oranje, die »met
den allermachtigsten Potentaat van alle potentaten een
vast verbond gesloten had", wankelde niet. En moest
ook hü onze zaak met zijn edel bloed betalen, toeh .
bleek de waarheid van het woord: >>Z§ worden niet
beschaamd, die op Gods goedheid bouwen, ·en de duur- '
jj zaamheid der belofte: »Zoek eerst het Koninkrijk Gods
en alle dingen zullen u toegeworpen worden." Dat heb-
ben onze vaderen toen niet vergeten. gi
En wat nu, lezer, als WIJ het vergeten! ...,
Vergeet het nooit, dat gü een afstammeling züt van
die helden, welke goed en bloed overhadden voor de
vrüheid van geweten. Gij behoeft u voor uwe voorvaders
niet te schamen. De geheele wereld heeft met bewon­
dering hunne worsteling aansohouwd. Zouden ook zü
geen reden hebben zich over u te schamen?
Gij, God der legerscharen! •"
Gij rnaaktet Neêrland groot;
rl
l" l