HomeDe Geuzen, of het morgenrood van Neêrlands onafhankelijkheidPagina 35

JPEG (Deze pagina), 614.62 KB

TIFF (Deze pagina), 4.51 MB

PDF (Volledig document), 21.80 MB

Y
[ 29
zagen zü hoe zü door de geesteläken waren om den tuin i
jh geleid; maar nu Waren zü ook niet op eenmaal ervaren
in. de leer, die naar de godzaligheid is, en het >>hebt uwe
vrjanden lief" verstonden nog slechts enkelen. Integen-
,ä` deel, ook zä meenden, Gode een dienst te doen met het
uitroeien der >>Papen," zooals dezen met het verbranden
der ketters. Ook in dit opzicht was nog maar de mor-
lä gerl;ïcï1em;Jr1ng laïpgeïbrolïjen. En hoe heerlük ook dat
j 10 s raa je sen er e, ewees zoo mem e vrome huis-
vader en huismoeder, die aanhielden in Sïhriftonderzoek
en gebed, en hunne penningen zelfs uit den spaarpot
g hunner kinderen op het altaar der vrüheid offerden, door
j ze toe te zenden aan den prins of zijne zaakgelastigden.
Y De geliefde Oranje, die toen door velen nog maar half
ir gekend werd -en voor zich zelven iederen da vorderin- I
gen maakte in de kennis van zün eigen hart in dat van
zünen Zaligmaker, was nu door den loop der omstandig- i
E heden aan het hoofd der vrüe steden gesteld en had
veel geld noodig om in alle behoeften van de bezetting
ltr te voorzien. Maar nu de voorspoed schoon scheen, was
ook de gevvilligheid van velen groot, die zich eerst had-
den teruggetrokken uit vreeze, dat het toch niets
i baten zou. n
Büna oogenblikkelük na Vlissingexfs kloek besluit
j schudde ook het halve eiland Walcheren het Spaansche i
juk afl Daarop plantte Enkhuizen de Oranjevlag op de l
wallen. Zonder bloedstorting gingen ook de steden Dord­
i recht, Oudewater, Haarlem, Leiden, Gorinchem, het slot
Loevestein, Gouda, Medemblik, Hoorn, Alkmaar, Edam,
Monnikendam en Purmerende aan den Prins over. In
3 Gelderland kostte het op sommige plaatsen meer moeite
l