HomeDe Geuzen, of het morgenrood van Neêrlands onafhankelijkheidPagina 33

JPEG (Deze pagina), 641.15 KB

TIFF (Deze pagina), 4.53 MB

PDF (Volledig document), 21.80 MB

V 27
. in het jaar 1572 ook niet, dat hun worsteling tegen
Spanje later in de geschiedenis zou te boek staan als de
j tachtigjarige oorlog. Zij meenden dat de ver- W
Q S lossing toen reeds nabü was, en een nieuwe moed greep ·
[ allen aan. De täding van de inneming van Den Briel wekte
l alle echte vaderlanders tot blü vertrouwen op, en de
= vreesachtigen, of zij die versuft schenen onder de aanhou-
~ dende marteling en terging, ontwaakten tot een nieuw
l leven.
Y De eerste stad, die het voorbeeld van Brielle volgde,.
e was Vlissingen. Zü schudde het Spaansche juk geheel
l ` vrüwillig af, en dat wel op denzelfden Paaschdag, toen
j Bossu van voor Brielle verdreven werd. Daar woonde een
li warme vriend van Oranje, van Erpt genaamd. Hij
begaf zich naar de markt en haalde de burgers over, om i
, het weinigje Spaansch krügsvolk, dat in de stad was,
weg te jagen, Eene afdeeling soldaten, die door Alva
_; werd afgezonden om aan de vestingwerken te arbeiden,
‘ kwam te laat om het verjagen hunner broeders te ver-
hinderen. Hunne schepen werden op de vlucht gedreven
door een paar kanonschoten welke een dronken man van
de wallen loste. Zóó was der Spanjaarden de schrik om
het hart geslagen. Ook de komst van den stadhouder van ,
, Walcheren, Antonius van Bourgondië, welke een prach·
tige aanspraak hield om de ongehoorzame onderdanen
A van Filips tot rede te brengen, was vruchteloos. werd
E uitgelachen en bespot, vooral toen hg van zgn meester A
, sprak als »de meest goedertieren koning van de geheele
Christenheid." Hij werd onder smaad en schimp letterläk
de stad uitgejaagd.
· Erger nog verging het Alva’s zeer bekwamen ingenieur j
A l
l