HomeDe Geuzen, of het morgenrood van Neêrlands onafhankelijkheidPagina 31

JPEG (Deze pagina), 553.36 KB

TIFF (Deze pagina), 4.51 MB

PDF (Volledig document), 21.80 MB

. jv. ‘
lui i
:$.,`
25 ‘
Deze was eerst niet bäzonder ingenomen met het bericht
van de verovering van Den Briel. vreesde, dat
de stad wel spoedig weder voor de goede zaak zou ver-
loren gaan. Ook stelde hü niet veel vertrouwen in zijn
admiraal. Maar Treslong was een degeläker man; ware
deze niet bä de Watergeuzen geweest dan zou het heel
­ anders gegaan zün.
Intusschen de verwondering en de weinige instemming
van Oranje doen het nog duidelijker uitkomen, dat de
_ inneming van deze stad niet het gevolg was van voor-
afgaande berekening of overleg. Nog te meer zien wä
er in eene weldadige, ja eene genadige besturing der ·
Goddeläke voorzienigheid, die eenig licht in onzen duis­ ‘
fi
\ teren nacht deed sohemeren, om onze voorouders te
li troosten in hun druk en te profeteeren, dat eens de
laatste Spanjaard van onzen met bloed doorweekten
ë bodem zou worden verjaagd.
ii Het vermoeden van den Prins werd gelukkig niet beves-
tigd. Den Brie] is hem trouw gebleven, en heeft geene
gj Spaansche bezetting meer binnen hare wallen gezien. De p
[ -eerste April 1572 blüft het gedenkjaar van het morgen-
rood onzer onafhankeläkheid.
De nacht is heengetogen, l
i De ravenzwarte nacht. j
· Het licht is aangebroken,
Zoo angstig afgewacht. 1
De Heer heeft hulp gezonden;
Zijn naam zij eeuwig eer!
Büna geheel verslonden,
A Herleeft ons Neêrland weer.
I