HomeDe Geuzen, of het morgenrood van Neêrlands onafhankelijkheidPagina 30

JPEG (Deze pagina), 628.68 KB

TIFF (Deze pagina), 4.51 MB

PDF (Volledig document), 21.80 MB

ll ti
ll? EM l
dag. biedt zich aan om de Nienwlandsche sluis
open te maken en alzoo den omtrek ouder water te
zetten. Dat was een groot waagstuk, maar de kloeke
jongman bracht het er gelukkig at`. Met züne bijl gewa-
pend sprong hij in het water, zwom naar de sluis, en
kapte met forsohe slagen het touw, dat de deuren geslo-
‘ ten hield, Het zeewater drong nu met zulk een spoed ·
binnen, dat het den Spanjaarden onmogelük was de
Noorderpoort te naderen. trokken nu naar de Zui-
derpoort, waar zg door zulk een hevig kanonvuur wer- _
den begroet, dat zg niet durfdennaderen. Op eenmaal
zien om en bemerken; dat er een vuurvlam van het
water opgaat, die al hooger en heviger wordt. tp
YVat was dat? Enkele Vyïatergeuzen waren in allerijl
naar de schepen gezwommen, waarmede Bossu gekomen li
was; sommigen daarvan hadden zg van het anker los-
geslagen en anderen in brand gestoken, Nu sloeg Bossu
en den zünen den schrik om het hart. En eensklaps
gaf hä bevel naar de schepen terug te keeren, omdat
hü vreesde anders geen middel tot ontkoming over te
houden, aangezien het water met de minuut klom. En [
het was hoog tüd. Reeds was de weg niet meer te _
bekennen en zoo slükerig, dat hg bäna geheel onbegaan-
baar was. Vele soldaten gleden uit of raakten het pad j
bijster, en kwamen in het water om. De overigen redden
lp zich op de overgebleven schepen. _
Nu kregen ook de Briellenaars moed, en de meeste
IQ; nitgewekenen keerden in de stad terug, die zä zoo laf-
hartig hadden verlaten. De admiraal vereenigde allen
op het raadhuis en vorderde van hen den eed van trouw ‘
aan den Prins van Oranje. O
ill:
ill ·