HomeDe Geuzen, of het morgenrood van Neêrlands onafhankelijkheidPagina 29

JPEG (Deze pagina), 558.70 KB

TIFF (Deze pagina), 4.53 MB

PDF (Volledig document), 21.80 MB

`"Y"7`T » ' ' ` » " www W · www
. A
' ï
B 23
_ En hij bleef niet de eenige, die het wist. Weldra was
i geheel Brussel in rep en roer, en zong het gemeen onder
ïï de ramen van zün paleis het schalksche versje:
Op den eersten dag van April,
Verloor duo d’Alva zijn bril,
ï in alle haast door een geestigen volksdichter uitgedacht.
kunt begrüpen hoe hem dit smaakte. Ook zag men
f weldra voor de ramen der boekhandelaars een spotprent,
" waarop de landvoogd werd voorgesteld en Van der Marck
die hem den bril van den neus stal.
Maar »hebben en houden is twee." Door spotliedjes
t en spotprenten was Alva niet machteloos gemaakt, en
de Watergeuzen moesten een geduchten aanval van zijn
leger afwachten. Dadelijk kreeg de g r a a f v a n B o s s u
bevel, al het mogelijke te doen om de geleden schade
te herwinnen. Bossu was stadhouder van Holland, Zee-
· land en Utrecht in de plaats van den Prins van Oranje,
» en had juist eenige vendels krägsvolk uit Den Briel
verwijderd en ze naar Utrecht gezonden. Daar ging hä
ze nu plotseling weer opzoeken en dezelfde mannen, die
in Den Briel hadden moeten geweest zän, om haar tegen .
de XVatergeuzen te verdedigen, werden nu gezonden om j
I de stad te·heroveren. Op Paaschdag stonden zij op het
l eiland Voorne en eischten de stad weer voor Alva op, I
l Wat nu te doen? Goede raad was duur, want de
F VVatergeuzen waren te weinig in getal, om den ongel§­ 1
i ken strijd buiten de wallen te wagen. Daar komt de
j stadstimmerman R o c h u s M e e u w e s z o o n voor den
l
ti