HomeDe Geuzen, of het morgenrood van Neêrlands onafhankelijkheidPagina 27

JPEG (Deze pagina), 590.93 KB

TIFF (Deze pagina), 4.51 MB

PDF (Volledig document), 21.80 MB

2 . l
l 21
‘ van niet een enkele het voornemen verried een geweer l
i op hen af te schieten, of zelfs een steen naar hen te
I werpen. Ook werden de poorten niet geopend, en de
vrijbuiters, niet wetende wat van dit alles te denken,
besloten zelve de poorten open te maken. Zn verdeelden
hunne geheele macht in twee deelen. Het eene trok,
i aangevord door Treslong, op de Zuiderpoort aan, terwül
» Van der Marek met het andere de Noorderpoort voor
zäne rekening nam,
Na eene korte worsteling trok Treslong de Zuider-
· poort binnen. De eerste, dien hg gevangen nam, was
de rentmeester der stad, welke juist van plan was te
vluchten. De Noorderpoort hield beter tegen; maar de
admiraal wist wel raad. gaf bevel` om een groot
vuur aan te leggen, en toen de poort gedeeltelük ver-
brand was, liet hü haar met een gebroken mast open-
loopen, en zoo trokken de overwinnaars van twee züden
de stad binnen, elkander tegemoet.
' De overgebleven burgers, - er waren er niet veel
T meer dan vüftig, ­- dachten aan geen tegenstand en ­-
de admiraal Van der Marek nam de stad onmiddellijk
en plechtig in den naam van den Prins van Oranje in
bezit. Daarna begaven allen zich naar de ledige huizen.
waar zü zich inkwartierden en goed lieten opdisschen,
terwijl aan niemand eenig leed werd gedaan,
Toch was de verzoeking aan graaf Van der Marek te
machtig, om zgn eed ook nu aan het »Papendom" niet
gestand te doen. Toen hg zich met spnze en wün had
versterkt en opgewonden, ging het op de kerken los.
Alle beelden werden vernield en alle kostbaarheden
gerootd. De geestelüken hadden de vlucht genomen, en
ii