HomeDe Geuzen, of het morgenrood van Neêrlands onafhankelijkheidPagina 26

JPEG (Deze pagina), 652.86 KB

TIFF (Deze pagina), 4.51 MB

PDF (Volledig document), 21.80 MB

· la; A
i
l 20 l
l l' W
duizend koppen !" Die leugen deed eene schielüke wer-
king. Er was nu geen. sprake meer van tegenstand, en i
de afgevaardigden vertrokken, terwäl velen naar huis gin- I
gen om hun geld en hunne kostbaarheden bijeen te pak-
ken, en zich gereed te maken tot eene overhaaste vlucht.
Spoedig waren de afgevaardigden terug en brach-
ten inderhaast de boodschap op het stadhuis, dat de
VVatergeuzen der stad t w e e u r en v a n b e ra a d had- .
den toegestaan, waarna zä haar antwoord zouden afwach-
ten, of zij zich aan den Prins van Oranje wilden
overgeven. Pas hadden zü uitgesproken of zü keerden
ii naar hun woningen terug en namen onverwüld de vlucht,
j waarin zeer velen hen volgden. Zä hadden het wilde
zwän der Ardennen en al züne aanhangers zoo dichtbij
gezien, dat zij voor verdere kennismaking bedankten.
gg Groot was de verslagenheid der goede burgerij, die tel-
5 kens naar de wallen ging, om te zien wat de VVater­­
geuzen uitvoerden.
Deze wachtten den täd van beraad niet af om maar ‘
vast aan land te gaan, waar de aanvoerders zich in
eene herberg aan den weg aan brood en bier te goed
deden en samen dronken op het welslagen der onder-
neming. De anderen maakten zich intusschen ereed
jj om goedschiks of kwaadschiks de stad binnen tegtrek­
ken. Daarmede gingen de twee uren van beraad voorbü,
zonder. dat echter eenig antwoord werd vernomen. Een
groot gedeelte van den Raad was op de vlucht geslagen
en de rest zat besluiteloos bijeen.
Toen nu de VVatergeuzen onder de muren verschenen,
zagen zü op de wallen een hoop arme en geringe lieden
die hen nieuwsgierig en angstig aangaapten, maar waar-
. ‘ ___,__,_,____~_,,_.___,__rn .. r r. is