HomeDe Geuzen, of het morgenrood van Neêrlands onafhankelijkheidPagina 25

JPEG (Deze pagina), 644.89 KB

TIFF (Deze pagina), 4.62 MB

PDF (Volledig document), 21.80 MB

lj i l
l
j 19
` stuk. Evenwel na kort en krachtig beraad werd beslo-
ten, dat men eene poging zou wagen. Veerschipper Kop-
pestok zou als afgezant van den admiraal en 'Ilreslong,
met den zegelring van dezen laatste als een geloofsbrief
ij voorzien, naar de stad gaan, om haar voor den Prins
ll van Oranje op te eischen. kreeg in last te vragen,
E dat twee afgezanten uit de stad aan boord van het
E admiraalschip zouden komen, om met de Watergetizen
l te onderhandelen.
Zoo stapte hij züne boot weer in, en kwam in de stad, .
R gevolgd door eene telkens aangroeiende schare nieuws-
» gierigen. vond veler gepak reeds aan de deur staan,
A gereed om zoo spoedig mogelijk te vluchten. De veer-
man, thans een zeer gewichtig persoon, begaf zich regel-
recht naar het raadhuis, waar hij met angst werd
i verbeid. Daar deed hij züne boodschap, daarbü voegende,
dat de afgevaardigden op heusche wijze zouden worden
behandeld, en dat niemand in de stad een haar zou
worden gekrenkt. Het was enkel tegen Alva en de
. tiende penning, dat de Watergeuzen zich kantten, en l
de Nederlanders tegen de dwingelandü der Spanjaarden
te beschermen was hun eenige doel.
Toch kostte het heel wat moeite een paar mannen te V _
. vinden, die als afgevaardigden zouden dienst doen. De ~
visite bij de VVatergeuzen scheen niemand aanlokkelijk.
Ook wist men nog niet recht of men wel onderhandelen
zou, De stad was sterk genoeg, meenden enkelen, om
D een aanval te weerstaan.
Gp eenmaal echter vroeg de burgemeester aan Koppe-
l stok hoe groot hij de bemanning der vloot wel schatte.
Deze antwoordde onmiddellijk: >>alles en alles wel vijf-