HomeDe Geuzen, of het morgenrood van Neêrlands onafhankelijkheidPagina 24

JPEG (Deze pagina), 639.37 KB

TIFF (Deze pagina), 4.62 MB

PDF (Volledig document), 21.80 MB

F i ‘
l i
i i ·
§ ‘ .
bezig des namiddags ten twee ure eenige kooplieden
j j over te zetten, die, op het gezicht van al die schepen,
angstig vraagden wat dit te beduiden had. »’t Zgn de ;
Watergeuzen," antwoordde Koppestok, en roeide hen
aan land met ongewonen spoed. Ook zg begaven zich
ïï met rassche schreden binnen de vesten van den Briel
en verspreidden overal de schrikmare: >>de Vlïatergeuzenl
f de Watergeuzenl"
Pieter Koppestok ging evenwel niet met hen mede. j
keerde glings om en begaf zich naar de vloot. Het
L eerste vaartuig, dat hg aandeed, was dat waarop Tres-
j long bevel voerde. Deze kende den veerman zeer goed, .
en begaf zich met hem naar den admiraal om verder te
ë beraadslagen.
Van der Marek had eerst geen ander plan dan een
eenvoudigen strooptocht. Wat levensmiddelen en een ‘
F goeden buit te bemachtigen, en zoo hg ze vond, eenige
i monniken en priesters op te hangen, was zgn eenig
doel. Maar Treslong, die verder zag en beter de voor-
nemens van Oranje kende, betoogde hem, dat het voor .
de zaak der vrijheid zoo hoogst gewenscht zou zgn één
vast punt ten minste te bezitten, waar zich konden
vestigen en van waar uit zg verdere veroveringen kon-
,.i den maken. wist dat zgn naam in Den Briel een .
goeden klank had en dat velen hem genegen waren.
Daarbij waren zg ook van Alva en den tienden penning
gelijkelijk afkeerig. Het zou dus naar de meening van
Jonker Willem het allerbeste zgn de stad te veroveren. Z
j. Dat was evenwel eerder gezegd dan gedaan. De Water-
gi geuzen telden ruim 400, sommigen zeggen 600 man. En i
daarmede het sterke Brielle in te nemen was een waag-
”` - - ·­ .`. A- . .. , . , ____,__ __>__ ______