HomeDe Geuzen, of het morgenrood van Neêrlands onafhankelijkheidPagina 23

JPEG (Deze pagina), 638.10 KB

TIFF (Deze pagina), 4.73 MB

PDF (Volledig document), 21.80 MB

17 j
F dan t hun het verstandigste voor naar Enkhuizen te varen,
i Daar woonden niet alleen vele rijke kooplieden, maar
mrgiy ook had de Prins in deze stad vele geheime aanhangers. j
> toen t Hun voornemen werd echter door wind en stroom l
lezen J gedwarsboomd. Zü zagen zich genoodzaakt zuidelijk af te
lauwd ‘ drijven. Een kleine buit viel in hunne handen door de j
H alle bemachtiging van twee Spaansche koopvaardüschepen,
Werd l zoodat toch met Palmzondag niet geheel zonder voed-
mmm j sel waren. Maar ook die voorraad was spoedig opge-
E teerd en reeds Dinsdag daaropvolgend kwam kapitein j
gevaar W Marinus Brand bä Adam van Haren aan boord roeien
Qvkätï en vroeg >>om wat te eten", terwäl deze hem niets
’ ‘ Z anders dan eene Hollandsche kaas kon aanbieden, het
gent gg eenige voedsel, dat, naar hij zeide, aan boord was,
uw m Op dienzelfden Dinsdag, ’t was de eerste April, Y
j was de vloot voor den mond. van de Maas gekomen, en
5t(?j{Q¤' liet het anker vallen ongeveer op gelijken afstand tus- E
Qljlkêu A sehen Den Briel en Maassluis. i
Wajgb Wat te doen? Honger is een scherp zwaard, en de
Ehm- stad was evenals alle andere in de macht der Span- ,
)g mm; aarden, Ook was Jonker Willem Blois van Treslong er
geven bijzonder goed bekend, daar zijn vader er burgemeester i
kregen was geweest, eer zijn broeder op last van Alva was ter ­.
mu de dood gebracht. Natuurlijk moest deze stad een tol
gênood" betalen aan de vrijbuiters van Van der Marek. Toch was j
daarover nog niet onderling beraadslaagd, toen huu oog
er aan- viel op eene kleine boot, geroeid door den veerman
Hamm Jan Pietersz. Koppestok, die recht op de sche- j
om OP r pen aanhield. l
Op dm Deze veerman was in het geheim de zaak van den j
kwam Prins, of liever van de vrijheid toegedaan. Juist was hg
De Geuzen 2 `
A l
l
l