HomeDe Geuzen, of het morgenrood van Neêrlands onafhankelijkheidPagina 22

JPEG (Deze pagina), 632.62 KB

TIFF (Deze pagina), 4.73 MB

PDF (Volledig document), 21.80 MB

ll I l
16 H
l sen lastbrieven oorloogden, zouden zä het eer erger dan
> beter maken. H
De 'Watergeuzen zün, dunkt mü, het best te verge-
lijken met de mannen, die zich bij David voegden, toen H
l hij voor Saul vluchtte in de woestijn. Van hen lezen
H wij: »En tot hem vergaderden alle man, die benauwd
was, en alle man, die een schuldeischer had, en alle
T_ man, wiens ziel bitterlijk bedroefd was, en David werd ï
i tot een overste over hen; zoodat bij hem waren omtrent
vierhonderd mannen."
j Vier honderd mannen, zoo groot was ook ongeveer
E ­ het getal der bemanning, die Van der Marck’s vloot i
j bezeilde in het laatst van de maand Maart 1572, Zij {
j lagen toen op de Engelsche kust voor anker, want zij .
hadden gebrek aan mondvoorraad en meenden dien in ?
j j Elisabeths gebied op te doen.
j ‘ Echter ook hiervoor had Alva een schotje gestoken.
j had eerst op dreigenden en later op vriendelijken
j . toon van koningin Elisabeth begeerd, dat zij de Water-
l geuzen uit alle Engelsche havens zou verdrijven, Elisa-
j beth had op dien tijd niet veel lust in een oorlog met
j Spanje, en daarom vond zij het geraden toe te geven
­ i' aan Alva’s verzoek. De Engelsche onderdanen kregen
~ Q in last noch vleesch, noch brood, noch bier aan de
l Watergeuzen te verstrekken, en deze zagen zich genood-
zaakt dien mondvoorraad elders te gaan zoeken.
Daar verliet de vloot, 24 schepen sterk, onder aan-
voering van den Admiraal, Treslong, Adam van Haren,
Brand en andere kapiteins, de Engelsche kust, om op
de Hollandsche een aanval te wagen, en zich op die
wijze voor den hongerdood te vrijwaren. Het kwam
M i 2