HomeDe Geuzen, of het morgenrood van Neêrlands onafhankelijkheidPagina 21

JPEG (Deze pagina), 643.69 KB

TIFF (Deze pagina), 4.72 MB

PDF (Volledig document), 21.80 MB

­ is =
i laten afkorten, en een duren eed gezworen, dat hij het j
j zou laten groeien zóolang totdat hij den dood van zijn l
naastbestaande gewroken had. GQ begrijpt met welk
j ü eene woede hij zich op al wat >>Spanjaard en paap" was
wierp, om zijn eed gestand te doen. Onder dezen wilden
i· vrijbuiter hadden ook wel zachtmoediger mannen dienst P
. genomen, donder anderen Blois van Treslong, die een E
i zeer beschaafd en dapper krijger was, en ook bü Jem­
j mingen naast graaf Lodewijk van Nassau had gestreden,
Zelfs waren er enkelen, die men vrome mannen zou l
.‘ kunnen noemen, en al hun invloed gebruikten om hun l
makkers het edelaardige doel van den vrijheidsoorlog
onder het oog te brengen. Maar het meerendeel was lj
'I? eene ruwe bende, bestaande uit mannen, die door Alva "
of zijne bloedhonden van vrouw en kinderen, van huis l
en goed, ja sommigen zelfs van neus en ooren waren l
P beroofd. De wraak gaf hun kracht, en hun wanhopige i
j moed was daarvan het gevolg, meer dan het edele en-
godvruohtige beginsel van den Prins van Oranje, dat
{ deze hun door zijne reglementen en soheepsverordeningen l
Q. zocht in te prenten.
Ook waren zij niet altijd zoo kieseh, vooral als zij
j honger hadden en gebrek leden, om het eigendom te l
,’ ontzien van hunne eigene landgenooten, niet minder dan j
j zelve zuchtend onder Alva’s looden sohepter.
E, Geen wonder dus, dat hun naam weldra bij vriend en
vijand beide geducht werd, en de Prins zich wel eens
j afvroeg, of hij ook beter deed hen uit zijnen dienst te l
j ontslaan. Dit laatste kwam hem echter in geen geval
j raadzaam voor. De Watergeuzen zouden zich toch niet
j rustig aan land hebben begeven, en als zij zonder ’s Prin-

( .
,j wv Q L gx? 1