HomeDe Geuzen, of het morgenrood van Neêrlands onafhankelijkheidPagina 18

JPEG (Deze pagina), 637.32 KB

TIFF (Deze pagina), 4.71 MB

PDF (Volledig document), 21.80 MB

gj .
ll
3
j 12 j
zich op zijn kostbaar leger heen en weêr. ’t Was of l,
; daar donkere wolken over hem henendreven, die hü tever­
geefs trachtte weg te jagen. Toch behield de vreugde j
over het vernuftig uitgedachte galgenplan de overhand, ·
j en was hä reeds vroeg gekleed en gereed om de uit-
werking van zijn nieuwen moord te gaan waarnemen.
Maar. .. ..... De Bijbel zegt tot den goddelooze:
C >>beraadslaagt een raad en hü zal vernietigd worden.” D
l Op eenmaal komt daar een bode en vraagt onmiddellijk j
j bij den landvoogd te worden toegelaten. WVat hü hem
ä mededeelde zal het volgende hoofdstuk u leeren. Om
dit te eindigen, zij het genoeg dat Alva bü het verne­
men der onverwachte tijding, beurtelings rood en bleek
van gramschap zich den hoed van het hoofd rukte, en j
daarop met den voet stampte.
'Eenige oogenblikken later kreeg meester Karel bevel {
züne ladders en stroppen tot nader order weg te bergen, I
en niet één winkelier viel als slaohtoäer van den tienden
penning. En voortaan werd ook elders deze gehate belas­ ‘
ting niet gewelddadig ingevorderd. j
j VVonderlijk is het bestuur der Goddelijke Voorzienig­ A
l heid. Iedere bladzijde onzer historie getuigt er van. Niet I
l het minste deze, welke wij nu samen lezen.
j Die voorzienige liefde is voor enkelen of velen dezelf- ..
r de. »Zü worden nooit beschaamd, die op Gods goed- .
D heid bouwen," dit geldt niet alleen voor landen en volken,
l maar ook voor u en Daarom zingt de geloovige l
j dichter met recht, - en zegt het, lieve lezers, tot allen
die daar zuchtend nederzitten en kermen: mijn weg is l
j voor den Heere verborgen en män recht gaat van mijn
God voorbäz