HomeDe Geuzen, of het morgenrood van Neêrlands onafhankelijkheidPagina 17

JPEG (Deze pagina), 639.02 KB

TIFF (Deze pagina), 4.70 MB

PDF (Volledig document), 21.80 MB

j ‘ ,
i _ 11
j uitzondering maakte. Ook züne keukenbedienden werden
l_ ledig teruggezonden, en kregen hier en daar zelfs de
i onvriendelijke boodschap mede, »of de landvoogd er
niet eens aan dacht zijne schuld af te betalen, die dui-
i· zenden beliep ?"
j. »Wie niet buigen wil moet barsten !" riep Alva woe-
dend uit. paste dat spreekwoord echter niet op
zich zelven toe, waartoe hü gereede aanleiding had kun-
? nen vinden; maar op de kooplieden en winkeliers, die .
j hem zoo stout weerstreefden. In allerijl geeft hij zün
A kamerbediende in last: »ga meester Karel roepen."
l _ _En meester Karel kwam. Wie was dat? De beul,
lezer, niemand anders. De landvoogd was besloten er , ’
I kort en goed een eind aan te maken. bestelde acht-
_? A tien ladders! van 12 voet lang en achttien stroppen, l
l waaraan den volgenden morgen achttien der voornaam-
A ste slachters, bakkers en brouwers van Brussel zouden
Q worden opgehangen. En dat wel ieder in zijne eigene
l deur, bij het aanbreken van den dag. Zóó zou de bur-
gerä zien, dat Alva niet met zich liet spotten, en de
overige kooplieden zouden op het gezicht van hunne
l opgehangen beroepsgenooten spoedig hunne deuren ope- A j
nen. Zóó zou de sluimerende opstand worden bedwon­ ._
gen en de tiende penning zonder verderen tegenstand
j worden ingezameld.
j Maar om veel effect te maken moesten de voorbereid-
j selen in het geheim geschieden. Daarom mocht meester jj
j Karel dit treurig nieuws aan niemand mededeelen; daar- j
om werd ook Viglius van Aeta, de president van den
f raad, om middernacht gewekt ten einde de achttien von- i
nissen in gereedheid te brengen. Onrustig wierp Alva
gff 2 {