HomeDe Geuzen, of het morgenrood van Neêrlands onafhankelijkheidPagina 16

JPEG (Deze pagina), 651.24 KB

TIFF (Deze pagina), 4.70 MB

PDF (Volledig document), 21.80 MB

i . ' Yi
10 _
En dat was waar ook; maar wat was het gevolg?
` Dit: de kooplieden en winkeliers wilden liever niet ver-
I koopen dan hun winst aan den landvoogd afstaan, en ’
daarom stond op eenmaal alle handel stil, en waren
alle winkels gesloten. De bakkers wilden niet bakken
· de slachters niet slachten, de brouwers niet brouwen, l
de tappers niet tappen. Dientengevolge zwierven vele
p honderden zonder werk en zonder brood, ledig in de-
f t straten rond, en lieten zich alles behalve liefelijke uit- §
E drukkingen en namen jegens den landvoogd ontvallen.
Ook werd het uitbreken van een oproer dagelüks in
angstige spanning door de rustige burgers verwacht. l s
Daarbü kwam nog dat het krügsvolk, in vele maan-
den niet betaald, telkens dreigender werd tegenover I
` hun supérieuren, en schier dagelüks niet het burger- _;
volk om iedere beuzeling handgemeen, zich zelven beta- l
liug zocht te verschaffen door roof en plundering in
het geheim;
Het zag er meer dan donker uit, >>het krügsvolk ll
l_ oproerig, de burgerij wanhopig en de landvoogd hard-
nekkig." Ziedaar in drie woorden de toestand des lands! i
Brussel, het groote, schoone Brussel, de hoofdstad
van het zoo räk bevoorrechte Brabant, had al het voor-
komen van eene stad, die door de pest of de cholera
was bezocht, en waar ieder zgn buurman vreesde. Geheele
scharen, in de bitterste armoede gedompeld, door- l
kruisten de straten, waar ieder winkelhuis was gesloten,
en iedere huismoeder met groote zorg aan den middag- L
pot dacht, daar het niet mogelük was brood, of vleesch,
of bier te koopen.
Meent niet, dat Alva op den algemeenen regel eene