HomeDe Geuzen, of het morgenrood van Neêrlands onafhankelijkheidPagina 15

JPEG (Deze pagina), 610.22 KB

TIFF (Deze pagina), 4.72 MB

PDF (Volledig document), 21.80 MB

in , , , ~ zr r ~: sz.
.· 9
worden terecht gesteld, en zün wapenschild, aan den
staart van paarden gebonden, door het slijk der straten
W gesleurd en vernield." Aldus moest Oranje eerloos ver-
klaard. worden, en den vroegeren raad van Granvelle
E volgend, zouden aan den jongen graaf van Buren, ()ranje’s
oudsten zoon, die in Spanje gevangen werd gehouden,
in dat land eenige bezittingen worden afgestaan, in
ruil van die, op welke hü in de Nederlanden recht had,
opdat die afschuwelüke naam in dit land nooit weer zou
worden gehoord.
Tot spüt van Alva is echter dit vonnis nooit uitge-
voerd, en het »Oranje boven !” klinkt in deze gewesten
B, tot op den huidigen dag.
jl Juist in dien tijd van spanning kwam Philips’ afge-
Q, zant in Frankräk, de heer Alava, in Brussel. had
_ , in Frankräk honderden Nederlandsche huisgezinnen ont- l
moet, die met pak en zak hun vaderland hadden ver-
laten, omdat het er hun te benauwd geworden was. De
afgezant wilde zich met eigen oogen overtuigen hoe de
zaken hier stonden. logeerde bü Alva, en vernam j
van alle edelen uit eenen mond den treurigen toestand
des lands. Er was er slechts één, die Alva gelük gaf A
En dat was? Zün zoon Frederik de Toledo; alle ande- Y
ren keurden het gedrag van den landvoogd af Alava
achtte het noodig Alva hierover te spreken, maar deze Sl
werd zeer boos en verklaarde hooghartig, dat hü zich
liever in stukken zou laten kerven, dan toe te geven.
Bä het vertrek van den gezant voegde hij hem nog
hoonend toe, dat hä >>in Brabant, de hardnekkigste van
alle provinciën, reeds een aanvang gemaakt had met
het invorderen van den tienden penning."
. j
. ïi