HomeDe Geuzen, of het morgenrood van Neêrlands onafhankelijkheidPagina 11

JPEG (Deze pagina), 541.64 KB

TIFF (Deze pagina), 4.74 MB

PDF (Volledig document), 21.80 MB

_ VW - ,`..”W....” _
l.
l
DE RANGE ZWARTE NACHT.
p slaan thans `eene enkele bladzijde uit de geschie-
W denis van ons vaderland op, om die met elkander te
lezen. .
O, dat was een bange tijd, het begin van het jaar
1572l De vreeselijke don Alvares de Toledo, hertog van A
j Alva, de man zonder eenig inmengsel van barmhartig-
S heid, had hier schrikkelijke dingen gedaan. In de weinige A
e jaren van zän verblijf hier te lande was in 1568 geko­ `ij
W men) waren meer dan achttien duizend menschen i
op zijn bevel ter dood gebracht. En nu maakte hij zich
gereed het land te verlaten; want reeds sedert enkele
l maanden had hü aan koning Philips om zün ontslag ver- j
zocht, en ook was zün opvolger al benoemd; maar deze
haastte zieh niet te komen. Daarom bleef Alva met het
g moorddadig bestuur belast. gj,
_ was niet büzonder tevreden over zün bestuur in de
j Nederlanden. Niet dat hä zich al de moorden verweet,
die hü in naam van koning en paus gepleegd had. Neen
l tot dusverre zweeg zgn geweten, dat helaas, met een