HomeLeiden in 1574Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 853.59 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 16.52 MB

4i
in hun hart verlangden gehoor te geven aan de vleiende beloften der Span-
jaarden, wier zoet gekweel hun zinnen betooverd had. Men zou, die
alles in overweging nemende, moeten zeggen: de verdediging der stad onder
zulke omstandigheden is een wanhopige zaak. Doch waarop steunden dan
haar inwoners? Zij hadden geloof. Het geloof nu houdt den mensch
staande, daar, waar alle hoop ijdel, alle zegepraal onmogelijk schijnt te
zijn. Zij leefden in vertrouwen, dat God almachtig, ,,die alle ding regeert"
voor hun zaak zou strijden. De vijand zou hen niet kunnen deeren, zoo A
spraken zij. In dagen als thans over hen kwamen, dagen van hooggaan­
den nood, van persende benauwdheid, van duizendvuldige vreezen wordt
ook de anders lichtvaardige en hooghartige - vaak ondanks zich zelf ­-
gedrongen om bij God te schuilen. Het zelfvertrouwen heeft niet
zoo veel weken teerkost en de wanhoop verslindt te spoedig de men-
schelijke kracht. Daar is bijstand van boven gedaald op het gebed .
j des geloofs. God vermenigvuldigde de krachten dengenen, die geen
I kracht hadden. I
Toch maakte dat geloof roekeloos noch zorgeloos; men kan nog de
talrijke besluiten lezen I) door de regeering genomen, met het oog op de
voeding, de bewaking, de gezondheid der benauwde veste. Op alles
werd gelet, aan alles gedacht. En men liet, natuurlijk, niet na het
oog te vestigen op den man, die reeds toen genoeg had gedaan voor
dit arm volk, om voor altijd den naam te verdienen van: Vader des
Vaderlands. E
De Prins, die terecht en onverbloemd het in de Leidenaren afkeurde, ‘
° dat zij, toen het nog tijd was, verzuimd hadden zich in voldoenden staat j
van tegenweer te stellen, liet het van den beginne aan beloften van alle
mogelijke hulp niet ontbreken. Ook wees hij er den inwoners van Leiden
op, dat de toekomst van het land nu grootendeels in hun handen was.
Werd hun stad genomen, dan zou de winst dezer zware worsteling geheel
te loor kunnen gaan, terwijl bij volharding en overwinning niet alleen on-
sterfelijke roem, maar ook de zegepraal van vrijheid en godsdienst zou I
verzekerd zijn. Hij hoopte bovendien, dat hij binnen drie maanden hen
zon kunnen verlossenn
I De drie zomermaanden gaan vooral voor hen, die dan hun rust genieten
I en zich ontspannen kunnen, snel genoeg voorbij, maar hoe lang vielen zij
, niet in den jare 15'M aan de inwoners van Leiden!
De Prins die tot zijn blijdschap zag, dat de Leidenaars -­ enkele
I ,,glippers" uitgezonderd - zich niet lieten vangen in den strik door het
Spaansche Pardon gespannen, nam met zijn gewone veerkracht en zijn zeld-
zaam beleid de krachtigste maatregelen. Hij verkreeg van de Staten van
I Holland, te Rotterdam vergaderd, dat er een leening werd aangegaan van
I __a.,...
j 1) 0. a. In het werk van Prof. v. Vloten; Leidens Belegering en ontzet.
I .
I
I
I