HomeLeiden in 1574Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 844.27 KB

TIFF (Deze pagina), 6.95 MB

PDF (Volledig document), 16.52 MB

__,_,,,,,, ___, ,_ , .. ..». _ ­ V ··· ‘ rï,
‘ I
3 i
linden, populieren en wilgenboomen beschaduwd, en door honderd vijf en ii
veertig bruggen, grootendeels van gebouwen steen, doorkruist. De huizen L
. waren sierlijk, de pleinen en straten ruim, luchtig en zindelijk, de kerken _
j en openbare gebouwen indrukwekkend, terwijl het geheele voorkomen der
stad bloei, nijverheid en welvaart aanduidde."
_ Reeds den 31’°°“ October 1573 kwamen de Spanjaarden voor de zeer
slecht geproviandeerde stad. Men wilde haar niet als Haarlem en Alkmaar V
stormenderhand innemen, maar haar alle gemeenschap met de buitenwereld j
afsnijden, en daardoor dwingen tot de overgave. Doch den 21“'°“ Maart j
is dat beleg, zonder veel merkwaardigs opgeleverd te hebben, opgebroken, i
omdat de nieuwe Landvoogd alle troepen, waarover hij met mogelijkheid
beschikken kon, zond naar het Zuidoosten van ’t land, waar Lodewijk van i
Nassau zijn goed beraamde, maar door allerlei rampspoeden deerlijk mis- j
E lukten inval deed. Gelijk bekend is eindigde Lodewijk’s veldtocht met
i den slag op de Mookerheide, waar hij en zijn broeder Hendrik hun einde H
j vonden, en zijne troepen bij honderden werden verslagen. De hoop door
{ den Prins op deze onderneming gebouwd, viel geheel in duigen. Hij zocht j
j zijne sterkte in God; troostte zijn broeder Jan en zijn diep bedroefde i
l moeder, en wankelde niet in zijn vertrouwen, dat God dit arme volk ver-
lossen zou.
l Toch zou er, eer het zoo ver was gekomen, nog menige proef door- j
staan, nog menig bezwaar doorworsteld moeten worden. Reeds den 26“°“ i
Mei was Don Louis weêr in de legerplaats, die zijn Veldheer Valdez bij j
het eerste beleg te Leiderdorp betrokken had, en eer het Juni was, waren
Soeterwoude, Alphen, den Haag, ja de geheele omtrek van Leiden in de
Spaansche macht. Door een nalatigheid, waarvan wij in onze geschiede-
nis ­-­ zelfs in dien tijd - zoo menige proeve aantreffen, had men van
de afwezigheid der Spaansche troepen geen gebruik gemaakt, om de door
hen opgeworpen sehansen te slechten. De vijand vond alles nagenoeg in
denzelfden toestand, waarin hij ’t verlaten had.
Thans zou hij niet heengaan, voordat Leiden zich had overgegeven , of -
5 wat hij niet waarschijnlijk achtte ­-­ had overmooht., Men moet erkennen,
dat de kansen voor Leiden lang niet gunstig stonden. Het aantal troepen,
` waarover Valdez te beschikken had, bedroeg 8000. Binnen eene maand
l tijds had hij de stad als met een gordel van schansen omringd, ten getale
P _ van twee­en­twintig ; men schreef dan ook uit Leiden, dat er geen vogel ”
Q meer uit de stad kon vliegen.
_ Het aantal inwoners, dat binnen de muren was opgesloten, kan op ruim
[1 12000 worden geschat. En voor die allen had men in ’t laatst van Juni
` niet meer dan 110 last koorn. Het garnizoen der stad was niet noemens-
waard, en de man, die de burgerij zou aanvoeren tot dat tijdstip meer
LT ,
in den tempel der Muzen dan op het veld van den oorlogsgod vermaard.
);_ Daar kwam bij, dat niet weinig burgers , en daaronder van de aanzienlijkste ,
1*
al