HomeLeiden in 1574Pagina 6

JPEG (Deze pagina), 856.79 KB

TIFF (Deze pagina), 6.95 MB

PDF (Volledig document), 16.52 MB

er- Y · ll Y V l "’"`"""
g l
2
en de moed van zijn beproefde soldaten is door vriend en vijand erkend.
Meer dan éón maatregel door hem voorgesteld getuigt ook van administra-
tief talent en zijn volharding was tegen veel bestand. Toch is zijn zen- .
ding, in haar geheel, volkomen mislukt. Het hem getrouwe Amsterdam j
heeft hij bij nacht moeten verlaten, omdat hij zijn’ schuldeischers niet kon j
voldoen, en toen hij Brussel uittrok werd hij door den vloek achtervolgd A
van heel het land, dat door zijn beleid den Koning had leeren haten
met doodelijken haat, en ondanks zijn forsche maatregelen, voor een aan-
zienlijk deel de Moederkerk had vaarwel gezegd, welker trouwe zoon de
Hertog zich ten allen tijd betoond had.
Eenige dagen vóór zijn vertrek -- den 29****** November -- had hij zijn
bewind overgedragen aan den nieuwen Landvoogd Don Louis de Requesens.
Veel minder begaafd dan Alva, en met de Nederlandsche toestanden geheel
onbekend, meende hij toch beter dan zijn voorganger den weg te kunnen ë
L vinden tot de oplossing van de vraag: hoe zal men de Nederlanden weer l
maken tot een Spaansch wingewest? Natuurlijk beproefde hij den oorlogs-
kans -- maar meer nog stelde hij zich voor van de uitvaardiging van een
geschrift, waarin de genade des Konings op onbekrompen wijze werd aan- j
geboden. Men had zich slechts te voegen tot de Roomsche Kerk, - en l
alles zou vergeven en vergeten zijn. Niet meer dan een klein aantal -­-
niet eens twintig - waren van deze algemeene amnestie uitgesloten: voor
al de anderen stond de weg tot een gerust leven onder Filips’ scepter
open. Doch ons volk was nu eenmaal ,,ongeloovig" geworden. Het schonk
zijn vertrouwen niet weg aan den Landvoogd van Filips.
Een Spaanseh pardon, dat houdt zoo vast,
Als een open hand vol vliegen. -­
Zoo luidde o. a. het antwoord, en de oogst, door Don Louis ingeza-
meld op het woord des vredes door hem gezaaid, was bijzonder schraal.
Ook hij moest toonen de sterkere te wezen, zou hij zijn doel bereiken.
Geen woorden maar het staal moest beslissen.
Den Spaanschen was er na ’t nemen van Haarlem, en na ’t vruchteloos
beleg van Alkmaar veel aan gelegen, om meester te worden van Leiden.
‘ Immers ook die stad had na de inneming van den Briel door de Water-
geuzen, zich geschaard aan de zijde van den Prins, voor wien dit geen
, geringe aanwinst was. Leiden was, om met Motley te spreken, een der .
l schoonste in de Nederlanden. ,,Te midden van uitgestrekte en vette weiden
gelegen, welke de hand der nijverheid aan den bodem ontwoekerd had;
was zij met lachende dorpen, bloeiende tuinen en welige boomgaarden
omzoomd. N
,,De oude en eindelijk afgeleefde Rijn, die zich tragelijk voortstuwde naar
p zijn zandig doodsbed, was in tallooze kunststroomen vermenigvuldigd ,
L waardoor de stad allerwege doorsneden werd. Die grachten werden door
‘ il

E