HomeLeiden in 1574Pagina 5

JPEG (Deze pagina), 631.27 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 16.52 MB

(
l
l
l
‘ L
E
1 F
i LElDENIN1574.
<
.1
l DOOR
L
i Da. A. W. BRONSVELD.
L
1
e
i ,,1n den zedelijken, zoowel als in den stoffelijken zin heeft iedere stad
1 haar eigen gelaat, haar eigen karakter tot welks vorming alle hare bewo-
# ners het hunne bijdragen, en dat wederom op allen een invloed uitoefent,
E waaraan niemand, hoe krachtig ook zijne individualiteit zij, zich geheel
2- kan onttrekken” 1).
in Deze algemeene regel geldt ook van Leiden. Ook deze oude veste heeft
jj iets bijzonders, iets, dat haar een eigen plaats doet innemen. Zij heeft
5_ dat te danken aan een tal van omstandigheden, die in den loop der tijden
G1 en onder Gods bestu1u·, haar hebben gevormd tot hetgeen zij is. Doch
d- niets heeft er zóó zeer toe bijgedragen om haar een stad te maken
,,boven op een berg", en haar met onsterfelijken roem te kroonen als het
m in 1574 doorstaan beleg, waarvan wij dezer dagen de 300jarige gedachtenis
·Y‘ vieren. In deze bladzijden willen wij een eenvoudig verhaal leveren van
deze waarlijk groote gebeurtenis.
bij Den 17d" December 1573 verliet de Hertog van Alva de Nederlanden.
iet Hoe geheel anders ging hij heen, dan hij ’t zich bij zijn komst had voor-
En gesteld! Van werkeloosheid kan niemand hem met recht beschuldigen.
ml Zijn ijver was rusteloos geweest, ook ondanks de grievendste teleurstellin- a
· gen en de gedurige kwellingen, welke ’s Konings handelwijze hem veroor-
A zaken moesten. Menigmaal was zijn talent als veldheer schitterend gebleken » I
jke ld
1) Woorden van Dr. D. Chaniepie de la Saussaye, voorkomende in een kerkredc ter
im- 2 Gedachtenis aan het ontzet van Leijden.
Gr? Voor 300­Jaren. V°Dl. N°. IO. 1 E
Q E
3

W7 nu H W Y f WH MY__‘_ ­