HomeLeiden in 1574Pagina 3

JPEG (Deze pagina), 678.41 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 16.52 MB

l
1
$1
l
’ 1
v, LEIDENINU374. .
E l
’ noon i
“ `
11 DR. A. W. BRONSVELD.
n
le
>11 D
oe
)‘
°’ ,,In den zedeliken, zoowel als i11 den stolfeliken zin heeft iedere stad
J J
Or haar eigen gelaat, haar eigen karakter tot welks vorming alle hare bewo-
lv ners het hunne bijdragen, en dat wederom op allen een invloed uitoefent,
dg waaraan niemand, l1oe krachtig ook zi'ne individualiteit zi`, zich geheel
D J J D
te- kan onttrekken” 1).
Eg, Deze algemeene regel geldt ook van Leiden. Ook deze onde veste heeft
kg, iets bijzonders, iets, dat haar een eigen plaats doet innemen. Zij heeft
.@_ dat te danken aan een tal VELI1 omstandigheden, die in den loop der tijden
bel en onder Gods bestuur, haar hebben gevormd tot hetgeen zij is. Doch
d niets heeft er zóó zeer toe bijgedragen om haar een stad te maken
L - ,,b0ven op ee11 berg", en haar met onsterfelijken roem te kTOOllCI1 als het
mn in 1574 doorstaan beleg, waarvan wij dezer dagen de 300jarige gedachtenis
ëW‘ vieren. In deze bladzijden willen wij een eenvoudig verhaal leveren van
deze waarlijk groote gebeurtenis.
bij Den l7"°" December 1573 verliet de Hertog VRII Alva de Nederlanden.
1iet Hoe geheel anders ging hij heen, dan hij ’t ziel1 bij zijn komst had voor-
Eu gesteld! Van werkeloosheid kan niemand hem met recht beseliuldigen.
mem Zijn ijver was rusteloos geweest, ook ondanks de grievendste teleurstellin-
gen en de gedurige kwellingen, welke ’s Konings ha11delwijze hem veroor-
zaken moesten. Menigmaal was zijn talent als veldheer schitterend gebleken »
.i'ke __~“~__­
J l) Woorden van Dr. D. Chantepie de la Saussaye, voorlcornendc in een kerkrede ter
'Qm'- Gedachtenis aan het ontzet van Leijden.
der! Voor 300­Jaren. V°Dl. N°. 10. 1
mi