HomeLeiden in 1574Pagina 21

JPEG (Deze pagina), 938.77 KB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 16.52 MB

J INHOUD: Prof. W. G. Brill, Ifel Wilhelmus van Nassouzoe. -
Dr. G. D. J. Schotel, De invloed der Rederghers op de H`erv0rming. -
l H. J. Van Lummel, De Tiende Penning. - Dr. L. R. Beijnen, De Algemeene
‘ Slalenvergadering le Brussel. - A. van Toorenenbergen`, lVill6//Z van Ordwye
in 1569. - Prof. J. J. van Oosterzee , De Walergeueen. - Prof. J. I. Doedes,
j Over Nederlandsche Bgheluilgaoen. - Dr. A. W. Bronsveld, Hel V olhslied in
i 1569. -J. J. van Toorenenbergen, Philgas van Zldarnix van Sl. Aldegonde. -
I-I. Q. Janssen, ‘7laanderen in 1570. ~ Dr. R. Bennink Janssonïus, De
rnarleldood der vier pasloren, 30 Mei 1570 le ’s Gravenhage. - H. J. van Lummel,
Ulreehl in 1570. - A_ van Toorenenbergen, .4lva’s amneslie. - J. P. Sch3.­
g berg, De Allerheiligenvloed in 1570. - Dr. L. R. Beijnen, De dood van Mori-
ligng. - Dr. G. D. J. Schotel, De Psalmen. - Dr. A. Kuijper, De Ifollandsehe
i` gemeenle le Londen in 1570/1. - Dr. A. W. Bronsvelcl, Vluehlelingen en Bal-
lingen. - Dr. G. D. J. Schotel, Dordreehl oádr de Ihrvor/ning. - H. J. van
i Lummel, Hel slandöeeld van den Herlog van Alva, of hoogmoed hornl voor den
‘ val. - H. Q. Janssen, De Synode le Ernclen in 1571. - A. van 'I'oorenen­
` bergen, Een ongeluhlcig huwelglc van den Prins. - Dr. G. D. J. Schotel,
t Evangeliepredilcers. - Dr. A. W. Bronsvelcl, Gespreh mel de Doopsgezinden le
Fran/cendaal in den jare 1571. ­- M. Cohen Stuart, Een lllarlelaar. - H. J. Van
E Lulnmel, De verrassing van den Briel of ’l ongedaehle gebeurd. - H. Janssen ,
Vlissingen, de lweede liohlslraal aan den morgen onzer vrüheid. - J. Hartog,
i Doopsgezinde Jlfarlelaren uil hel jaar 1572. -­ A. van Toorenenbergen, Oranje
J; in hel land. - Dr. G. D. J. Schotel, Dordreehfs Afval 25 Llnfj 1572. --
J Prof. W. G. Brill, De Pargsohe Bloedóruilofl in hare gevolgen, en IVillem van
H Oran/e’s slaalhunde in helrehhing lol Eranhrüh. - J. P. Schaberg, Zuyrhen en
Naarden, of de nieuwe vuuryïroef der vräheid. - M. Cohen Stuart, De Gor-
eumsehe hfarlelaren. - Dr. A. W. Bronsveld, Enh/iuizen’s hevräding.
Deze vier·Jaargangen zgn uitgegeven in 35 NW of Afleveringen, elk
afzonderlük a 30 Cents, alzoo te zamen voor f 10,50.
De tegenwoordige Uitgever eigenaar geworden zände van deze ,,V01ks­
blade,-x1," heeft zich voorgenomen om, allereerst aan de lnteekenaren op
dezen vijfden jaargang, zoo lang de voorraad strekt, deze Vier Jaargangen
ingenaaid met nel geïlluslreerde omslagen verkrügbaar te stellen
voor f 3,90 in plaats van voor f li),50.
Gehonden in prachlige Oranje-handen met vergulden slernpels voorzien, zgn
ook Exemplaren te verkrijgen voor f 6,50.
Afzonderlähe losse handen worden afgeleverd {Z 55 Cents per hand.
Inzonderheid wordt op deze uitgave de aandacht gevestigd van alle
Ondervvüzers , Bestuurders van Leesgezelschappen en Volks­Bibliotheken, -
Jonge1ings­Vereenïgingen, - Leiders van Zondag­Scho1en en dergelüke
Vereenigingen. - Ouders, die voor hunne kinderen, bg onderscheidene ge-
legenheden, een nuttig geschenk van blijvende Waarde willen geven.
De Inhoud der Jaargang 1873-74 is op de aohlerzäde van den omslag aangegeven.