HomeLeiden in 1574Pagina 2

JPEG (Deze pagina), 900.53 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 16.52 MB

Prospectus
VOOR DRIE·HONDERD JAREN.
‘ VOLKSBLADEN
UIT DE SCHOONSTE BLADZIJDEN VAN ONZE GESCHIEDENIS.

Voor driehonderd jaren! Welke gedachten vervullen niet den geest,
welke gewaarwordingen bezielen niet het hart van elken Nederlander, bij de
herinnering aan hetgeen op onzen geboortegrond drie eeuwen geleden is doorleefd!
Is het niet, alsof wij van dag tot dag, van maand tot maand tusschen de
gedenkteekencn van strijd en zegepraal worden rondgevoerd? De Nederlanden,
klein op de kaart van ons werelddeel, en toch groot geworden in de wereld-
worsteling met het toen nog zoo machtige Spanje; dat volk weigerende een
Spaansch wingewest te worden en voor zijne zelfstandigheid strijdende, zien
wij, als uit de fel bewogen golven, zich ontworstelen en opkliminen tot den
eersten rang onder de volken van Europa. Maar dat niet alleen. Wij, die de
voorbereidingen van de veertig aan den tachtigjarigen strijd voorafgaande jaren
kennen, wij weten het, en willen het aan onze kinderen verteld hebben, hoe
op den bodem van het volksleven onzer Vaderen de liefde tot de vrijheid lag,
om, verlost van de inzettingen van menschen, zich alleen te laten leiden door
het Woord onzes Gods. Het »Luctor et emergo" van onze Zeeuwsche broederen,
en het >>J e maintiendrai" van Oranje, worden niet verstaan, indien niet de
derde leuze van dien tijd gekend wordt: >>Hanc tue1nur,hac nitimur." W07·s£e­
lende is ons volk onzfhoïnen uit den voorbeeldeloos zwaren kamp; en VADER
YVILLEM heeft zijne beginselen en die van alle ware Nederlanders gehandhaafd,
omdat zij beide in klimmende mate gezocht hebben de vrijheid van het ge-
weten te beschermen, en zich te blijven stellen op den grondslag van den Bijbel
als het Woord onzes Gods. Zoo wordt ons bijna elke dag eene drie­honderd-
jarige roepstem ter feestelijke herinnering, en ter ernstige opwekking om aan
. deze Nederlandsche levensbeginselen getrouw te blijven, of tot hunne behar-
tiging wedertekeeren.
Door vele en velerlei omstandigheden is de kennis van ons verleden bij
de meerderheid van ons volk uiterst gering geworden. En wie zou dat niet
betreuren? Onkunde in dezen brengt allicht tot verloochenen van ons verleden. En
een volk dat zijn verleden verloochent, loopt gevaar zijn karakter te verliezen
en züne zelfstandigheid daarbij in te boeten.
­ Deze ,,VOLKSBLADEN" voorzien dan ook in eene dringende behoefte. -
De breede gelederen onzer burgerü vinden er eene veelzijdige en degelijke
behandeling in van hetgeen hier voorviel in de eerste jaren van den roem-
vollen strijd tegen Spanje. - De hier volgende inhoud der behandelde onder-
werpen in de vier verschenen jaargangen zal dit nader toelichten.
H