HomeLeiden in 1574Pagina 11

JPEG (Deze pagina), 892.97 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 16.52 MB

x
ii
v
sadelijke tirannie ende bloctdorstige vcrwoothcit" niet kunncnde ,,verbergcn
t onderlinge met eede verplicht ende verbonden is, so sij dese stede soudcn I
jj mogen vinden ende beeomen, te vermoorden, ende met eene onmensehelicke i
wreetheyt om hals te brengen, sonder iemandt, ’t sy vrouwcn_ of kinderen, t
ja ook de ongeboornen te spaeren, ende dat eenige duytsche capiteynen l
van den heuren, nae sy denselven eedt mede hadden helpen doen, door
een schriek ende vervaertheyt hen innegecomen over soe abominablen ende
onmenschelyeke eruaulte ende wreetheyt, den vijand hebben verlaten,
ende mettenpenninge van heure betalinge zijn vertroeken ende weggeloopen,
daaruyt een iegelyck, syns verstants meester synde, liehtelyeke kan be-
i speuren ende verstaan, dat heure pardon ende genade -- daervan sy voor-
" gaende soo seer hebben geroemt, ende denweleken sy geerne by haere
gepallieerdc brieven ende sehoonschrijven den goeden luyden ende gemeente
y dezer stede (die doch geene genade en behoefden alsjegens de Konincklyke
majesteyt onzen Graave van Hollandt, niet misdaen nogh gedelingueert
` ] hebbende) souden inneplanten persuaderen ende wijs maeken -- niet en
is dan een versiert werck ende tot geen ander eijnde en geschiedt, dan
j soe alle haer wercken zijn, te weten, op bedrogh ende ter quade trouwen,
zonder dat sy eenige wille meeninge of gedachten hebben, omme van de-
tï selve schoone belofte het alderminste te houden, daertoe de versche memorie
van het innemen van Mechelen, Zutphen, Naerden ende Haerlem onlangs
E in haer gewelt ende dominatie gecomcn, ende de groote aboniable cruaulte
i wreetheyt, plonden, vrouwencraeht, moort, sacrament ende andere dier-
F gelyeke ongehoorde verdrieten, aldaer gepleegt, eenen yegelyck dienen
g r tot een genoeehsaam exempel, soe heeft den voorste commissaris goed en
ë de nodigh geoordeeld, daervan een ijegelijck te doen adverteren, ten
ë eijnde alle goede burgeren en jnnew. dezer stede , die het door des trouwloosen
vijants liskige ende versierde beloften eenigsints zouden hebben laten
` afleiden van den eedt van getrouwigheidt, daarmede zij deze stede ende
een eristelijeken verbonde verplicht sijn, van ’t voorgaande sehelmige en
verradige voornemen geadverteert sijnde, des te meerder moed ende cou-
rage sullen mogen nemen, ende het tegen den vijandt mogen opiniatheren,
om deze stede jegens denselven te houden".
Toch lieten de glippers nietaf brieven te schrijven, waarin zij ’t wanho-
pige van Leiden°s toestand afschilderden, en zelfs Douza de verzekering
gaven, dat zelfs hij, bij overgave der stad, zou worden gespaard.
Voeg daarbij, dat de Prins zeer ernstig ziek lag te Rotterdam; afge-
mat door zoo veel inspanning, het brein altijd vol plannen, en het
hart vol zorgen, was zijn lichaam eindelijk gaan lijden onder zoo zwaar
· een arbeid. .
In Leiden begon het er dan ook bepaald hopeloos uit te zien. Den 6"“
September stierf Mr. Dire van Bronckhorst , ’s Prinsen ,,kloeke raad en be-
windvoerder? Zijn dood was een te grooter gemis omdat van de vier
n
l