HomeAntwoord op het beroep door Duitsche geleerden op de beschaafde wereld gedaanPagina 8

JPEG (Deze pagina), 589.93 KB

TIFF (Deze pagina), 7.06 MB

PDF (Volledig document), 7.27 MB

`
8
in de Argentijnsohe Republiek en elders, waar ter wereld ook, die
zich veilig en gelukkig gevoelen, ook zonder de Duitsche vlag.
Is het niet al te dwaas en zelfs niet hoogst afkeurenswaardig oni
i aan de leer vast te houden, dat Duitschers in den vervolge, waarheen
zij ook gaan, alleen in de schaduw van de Duitsche vlag zullen kunnen
leven? Is het niet het dolle drijven van het Pan-Germanisme, dat
‘ zich achter dezen grooten misdaad schuil houdt ? F
De eenige slotsom waartoe wij kunnen komen, mijn waarde
Dr. Schaper, is dus geen andere, dan dat wij ons bedroefd, beschaamd
en beleedigd gevoelen over het feit, dat een Christelijke natie zich aan
dezen rnisdadigen oorlog zou hebben schuldig gemaakt. W
U dankzeggende voor Uw schrijven en U verzoekende mijne be-· .
leefde groeten wel aan de andere heeren, die er hunne namen onder s
j stelden te willen overbrengen, teeken ik mij, in de hartgrondige
· hoop dat een blijvende vrede spoedig het deel moge worden van deze _
l geschokte wereld en met de verzekering van mijn vriendschap
en hoogachting,
' geheel. de Uwe,
S. H. OHURCH.