HomeAntwoord op het beroep door Duitsche geleerden op de beschaafde wereld gedaanPagina 7

JPEG (Deze pagina), 1.02 MB

TIFF (Deze pagina), 7.42 MB

PDF (Volledig document), 7.27 MB

x.
v
7
als zijn eigen kinderen werden alle onderdanen des Keizers militaire-
ment groot gebracht. Gedwongen dienstplicht maakte van iederen
man een soldaat. Ik heb in Duitschland gereisdïen overal trof
het gebrek Uwer natie aan natuurlijke kalmte, want de straten waren
altijd vol soldaten, het oog werd voortdurend in beslag genomen door
het geflikker van blinkende helmen en stralende borstkurassen; het
` oor werd haast uitsluitend beziggehouden door sabelgekletter en
spoorgerinkel.
Zoodra een man zich in’s Keizer’s uniform had gestoken, was het
met zijn individualiteit gedaan en werd hij een lidmaat van een klasse
apart. Een kellner, die het met een dronken officier over de rekening
oneens durfde zijn, werd stante pede overhoop gestoken-de uniform
bleek een voldoende beveiliging tegen een ingrijpen van de Vllet.
Een kreupele schoenmaker, in een wingewest, die het waagde, zich in
l ongunstigen zin over ’s Keizer’s soldaten uit te laten, zag zich niet
l een sabêlhouw terechtgewezen en de ofiicier, die zich tot dezen
lafhartigen daad leende, ontving een openlijk pluimpje van den
Duitschen Kroonprins. Ik heb met eigen oogen gezien, hoe Duitsche
officieren dames op straat met de ellebogen op zij duwden, om zichzel-
ven plaats te maken. Ik heb anderen hooren speechen op den glorie-
rijken dag, waarop het zwaard uit de scheede vliegen zou en men er
op-in zou kunnen hakken.
En iederen dag van ieder jaar van de kwart-eeuw zijner regeering
heeft de Keizer de publieke warmte voor den oorlog, die thans woedt,
aangevuurd door woeste redevoeringen. Menschen die het hart
hadden met voorstellen ter meerdere verzekering van den wereldvrede
aan te komen, werden met hoongelach begroet.
De Professoren zelven aan Uwe hoogescholen hebben zich
uitgesloofd om de hersens van de jonge mannen hun toevertrouwd
te doortrekken van de giftige leer, dat oorlog een onvermijdelijk ding
j is. Zich mijlen enmijlen verwijderend van Uwen grooten wijsgeer,
l Kant, die ons in zijn Cathegorischen Imperativus een nieuwe gulden
leer schonk, heeft de nationale geest in Duitschland zich te goed
gedaan aan het zinnelijk materialisme van Nietzsche, aan de
j onbewimpelde bloeddorstigheid vang Generaal von Bernhardi, aan de
verderfelijke oorlogsdroomen van Treitschke, aan de moreel-slappe
· drogredenen van von Bülow. Om kort te gaan, uit elk bewijsmiddel,
ons door Uwen Keizer, zijn kinderen, zijn soldaten, zijn diplomaten
c en zijn geleerden aan de hand gedaan blijkt ons, dat Duitschland
zichzelve houdt voor een natie, die een eigen, afzonderlijke plaats
ik te midden van de rest der menschheid inneemt, dat zij ver boven de
j ' anderen staat en dat zij voorbesohikt is, deze bevoorrechte positie
, middels oorlog te handhaven.
in Uwe militaire bedillers hebben in de harten Uwer landgenooten
het geloof gekweekt, dat de Duitsche vlag Duitschers behoort te
volgen, waarheen zij ook trekken. Het is op dezen grond, dat gij
op het bezit van koloniën uit zijt. Tegenover dezen eisch zou ik
¤ willen wijzen op het feit, dat er alleen in Amerika acht millioen
Z Dwltsclzers wonen, die de Duitsche vlag heelemaal niet noodig blijken
te hebben om een gelukkig en menschwaardig bestaan te leiden.
Er Wonen andere Duitschers bij de duizend in Canada, in Brazilië,
E