HomeAntwoord op het beroep door Duitsche geleerden op de beschaafde wereld gedaanPagina 5

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 7.41 MB

PDF (Volledig document), 7.27 MB

AQ,
5
delijk bij het geschil betrokken, tot eene bespreking zouden overgaan
en voorstellen zouden doen om een gevaarlijken staat van zaken te
verhoeden. Hij bleef er echter bij dat van zulk eene conferentie
als door U voorgesteld, op practische gronden geen sprake kon
zijn."
Onderwijl waren Frankrijk en Rusland en ook Italie druk bezig
te trachten, Oostenrijk van een conflict, dat allen, zoo goed als Duitsch-
` land, wisten, dat tot de verstoring van den wereldvrede moest leiden,
terug te houden. Zij allen bepleitten verdere besprekingen, maar
Oostenrijk betoonde zich onverzettelijk, gerugsteund in haar onver-
zoenlijke houding als zij was door Duitschland en op 28 Juli begon M
zij den oorlog tegen Servie.
Om tot het Duitsche Witboek terug te keeren-wij lezen verder
dat, zoodra Oostenrijk de vijandelijkheden tegen Servië opende,
Rusland tot mobilisatie van haar leger overging (zooals zij steeds had
verklaard te zullen doen), om zoo noodig tegenover Oostenrijk te
kunnen ageeren.
Wij zijn thans genaderd tot een der zonderlingste communicaties,
die ooit werden afgezonden. Het is een telegram van den Duitschen
Keizer aan den Ozaar en luidt :
, " De gewetenlooze aanhitsing, die jarenlang in Servië werd toege-
past, heeft tot den afschuwelijken misdaad geleid, waarvan Aartshertog
Franz Ferdinand het slachtoffer was .... zult het ongetwijfeld
met mij eens zijn, dat wij beiden, gij en ik en alle andere soevereinen
met ons, een gemeenschappelijk belang hebben bij den eisch, dat geen
van hen die voor dezen schandelijken moord moreel aansprakelijk
moeten worden gesteld, zijn gerechte straf zal ontgaan."
Het wordt ons nu helder als de dag, waarom deze honderddui- _
denden Duitsche soldaten ter slachtbank werden geleid, waarom
ontelbare Duitsche vrouwen thans in tranen zijn : Een Prins, onver-
schillig of hij een tyran en een indringer was of niet, was gedood-
Dat eischte bloedige wraak I
Het antwoord van den Czaar luidde :
" Een schandelijke oorlog is aan een zwakke natie verklaard; de
verontwaardiging hierover-die ik volkomen deel-is ontzettend in
Rusland. Ik voorzie, dat het weldra niet meer mogelijk zal zijn,
den aandrang op mij geoefend te keeren en dat ik mij gedwongen zal
gevoelen tot het nemen van maatregelen, die tot oorlog zullen leiden."
s’Keizer’s antwoord hierop was als volgt :
N " Naar mijne meening is de oorlog door Oostenrijk begonnen heele-
maal niet ‘schandelijk.° Oostenrijk weet bij ervaring dat Servie’s
& beloften, zoolang zij alleen op papier bestaan, volkomen waardeloos
z1jn.°’
De laatste zet blijkt een ultimatum van den Duitschen Rijks-
kanselier, op Bl Juli, te zijn geweest, waarbij aan Rusland twaalf
uur tijd werd gegeven om hare mobilisatie te staken. Rusland ging
echter met hare toebereidselen voort en op den eersten Augustus brak
_ de oorlog uit.
Vlie begon ?---Ooslem‘zjL·. Zrjj was het, die door haar onredelijken
j en onverdedigbaren aanval op Servië, den oorlog ontketende, sterk
als zij zich voelde door Duitschland’s steun, haar bij elken stap