HomeAntwoord op het beroep door Duitsche geleerden op de beschaafde wereld gedaanPagina 2

JPEG (Deze pagina), 960.97 KB

TIFF (Deze pagina), 7.43 MB

PDF (Volledig document), 7.27 MB

il
ANTWOORD l
AAN PROFESSOR DE. FRITZ SCHAPER TE BERLIN.
WAARDE Dooren SoI»IAI>EE j
Uw groet en handteekening, ter begeleiding van een gedrukte ll
circulaire, " Aan de Beschaafde Wereld " gericht, is in Inijn bezit.
Het stuk draagt de onderteekening van drie-en-negentig van de
uitnemendste namen op het gebied van Duitsche Kunst, Wetenschap
en Letteren, de Uwe er onder begrepen en ik kan U verzekeren dat 2
een mededeeling dus gewaarmerkt mijn meest eerbiedige belangstelling
heeft. Voor mij hebben deze drie-en-negentig namen een hoogst A
gewichtige cn invloedrijke beteekenis. Ik heb het voorrecht met een~ lj
igen dezer heeren persoonlijk bekend te zijn, met Uzelven en Prof.
Adolf von Harnack bijvoorbeeld en met een paar anderen, terwijl I
het werk van het meerendeel zulkeen wereldvermaardheid geniet, E
dat men zich geneigd voelt, hen eer als wereldburgers dan als
.­ Duitschers te beschouwen.
De samenstelling van onze natie alleen zou reeds tot gevoelens Q
van waarachtige erkenning van Duitschland’s moreele aanspraken
moeten leiden, want bestaat onze bevolking ten huidigen dage niet
voor acht millioen uit menschen van Duitsche geboorte of kom-af E
en behooren deze burgers niet tot de allerbesten die wij hebben? In j
Uwen brief zegt dat Uwe vijanden trachten, met leugens en
kwaadsprekerij, " de eer van Duitschland te besmeuren, terwijl zij T
haar bestaan te verdedigen heeft in een strijd, die haar werd opge-
drongen?
Het vervult Inij van een gevoel van medelijden, wanneer ik zie,
met welk een hartstochtelijken drang de Duitsche natie er naar Y
streeft, in dezen strijd de goede opinie van Amerika voor zich te winnen.
Het strekt haar tot eer, dat zij zooveel waarde hecht aan het oordeel
van de groote republiek. Maar onze Duitsche vrienden behoeven
zich niet bezorgd te maken, dat de openbare meening in Amerika
zich door leugens en laster van Duitschland’s vijanden zal laten
beinvloeden. Wij gaan hier heusch bij het zoeken naar de waarheid j
dieper dan de oppervlakte. Uw brief zegt, dat Duitschland in een ~ë
strijd gewikkeld is, " die haar werd opgedrongen? Dat is waar het j
voor ons op aankomt ; de rest is waarlijk van weinig belang. ` ij
Ik vrees, waarde Dr. Schaper, dat het oordeel ten aanzien van deze l
alles beheerschende quaestie reeds gevormd is. Het is niet gegrond
op leugens en kwaadsprekerij, door Duitschland’s vijanden
rondgestrooid en evenmin op min of meer klakkelooze mededeelingen
in de kranten-maar op een grondige raadpleging van de oflicieele
bescheiden ter zake gepubliceerd.
Deze documenten staan officieel te boek als : 1° de Oostenrijksch-
Hongaarsche Nota tot Servië gericht, 2° het antwoord door Servië
al
· jl