HomeEen Nederlander in geteisterd BelgiëPagina 9

JPEG (Deze pagina), 537.67 KB

TIFF (Deze pagina), 4.50 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

l 1.
{ De breede bewegingen van legercorpsen, de samenwer-
king van schijnbaar volkomen zelfstandig strijdende en zich
ontplooiende troepenmassa's is, als het fijnbewogen en
geheimberekend spel van groote schaakmeesters, voor ons
leeken, enkel belangrijk om den uitslag. In Noord-België
heeft zich echter een nieuwe phase ontwikkeld van den
· modernen krijg, n.l. de opstand van het gemoed der burgers
tegen de aantasting van hun veiligheid, hun rust en hun eer,
l door binnentredende troepen, - en daartegenover de
l razernij en de angst, de wilde en woestgeslagen angst van
. geordende legers voor die uitbarstingen van den volkswil,
ï door geen gemoedelijkheid te ontwapenen, en door geen
legertactiek te voorkomen: Het leek mij belangrijk toe, die
beide psyche°s te beluisteren: van den burger­individualist,
die de beschaving dient en voortbouwt maar plots in wilde
en wreede gebaren vervalt, - en van den gedisciplineerden
soldaat, die den geordenden slag onbevreesd bereidt, maar
tusschen de veldslagen in gemoedelijke inkwartieringen iets
terug wil vinden van de milieu's, die hij in zijn land heeft
` achtergelaten.
l Er is veel onbegrijpelijks voor ons in die verhalen van
ongelooflijke wreedheden, gepleegd door diezelfde mannen,
1 die men in Duitsche dorpjes ziet gekscheren rond de her-
bergtafels, en kegelen, dat het over de planken davert. Het
scheen mij belangwekkend toe, de bijzondere atmosfeer van
den krijg eens ter plaatse in te ademen, en iets van zijn roes
te ondergaan.
I Den 19den vertrok ik aldus naar Brussel, voornemens,
verder te voet tegen den marsch der Duitsche troepen in,
over Leuven naar de kleine dorpen te trekken. In den trein
merkte men overal de zenuwachtige haast op van het
publiek, gewillig, in iederen vreemdeling een spion te zien.