HomeEen Nederlander in geteisterd BelgiëPagina 7

JPEG (Deze pagina), 540.94 KB

TIFF (Deze pagina), 4.53 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

I VOORWOORD

In de Nieuwe Rotterdammer Courant van begin Septem-
ber verschenen, kort na het bericht van het onheil dat
l Leuven getroffen had, onder den titel ,,De tweede phase
van den Oorlog", een tiental brieven van een Noord-
Nederlander, blijkbaar gestudeerd man en niet·katholiek,
over wat hem kort voor en na Leuvens verwoesting, in en
rondom die stad weervaren was. Wat hij meegemaakt had
van ruwe barbaarschheid en hoogere menschelijkheid; wat
hij zelf, kloekmoedig­rustig optredend te midden der elkaar
vijandelijken in het geteisterd België, had kunnen voor-
komen en niet-voorkomen; hoe hij een paar der edelste
geesten der Leuvensche Universiteit van een zekeren dood
had weten te redden. Enz.
En dat alles bezien en beschreven in den geest der meest
hoogstaande neutraliteit: onverschrokken en eerlijk spre-
kend van het leelijke en mooie, en zonder een zweem van
zelfverheffing om den betoonden tact, moed en volharding
onder de moeilijkste omstandigheden.
In elk opzicht leken mij deze brieven van te hooge
waarde om niet te beproeven hun een wijder en zekerder
bekendheid te geven dan alleen een politiek dagblad bieden
kon. Hier was een volkomen onbevangen getuigenis van een
ooggetuige, die zijn gemoedsrust had weten te bewaren
onder al het waargenomen leed; die niet overdreef en niet
valsch moet gezien hebben. Hier was aan het woord een
landgenoot van de daad, die de voorrechten van den
neutrale had weten ten goede te doen komen aan de door
den overwinnaar geteisterde; een treffelijk voorbeeld van
Nederlandsche kloekheid en bezonnenheid te midden van
uiterst gevaarlijke omstandigheden. Een Nederlander, die