HomeEen Nederlander in geteisterd BelgiëPagina 59

JPEG (Deze pagina), 555.03 KB

TIFF (Deze pagina), 4.43 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

j Sr
E ste gedeelte onverwoest; alleen stond van de geheele wijk
L om het station heen geen huis meer overeind.
H In Herzogenrath werden een mijner Duitsche reisgenooten
W en ik (de andere, die in Brussel gekomen was om zijn, in het
E Roode Kruis overleden, broeder te begraven, was in Aken
_ uitgestapt] als spionnen vastgehouden, 'savonds voor de
Li wacht gesleept, hoewel mijn papieren in orde waren, enz.
S Den volgenden morgen bleek mijn koffer naar de wacht te
6 . zijn gebracht. Om acht uur 's morgens werd ik weder voor
ï 5 geroepen, waarschijnlijk uit wraak, omdat de 1e-luitenant
t mij den vorigen avond, na een eenigszins brutaal optreden
_ { mijnerzijds en bedreiging met klacht, terstond los gelaten
; § had. Ik vroeg den officier, of hij niet bereid zou zijn om
1 ` het Duitsch bewind te Brussel advies te geven, hoe pas-
_ · poorten moesten worden ingericht, opdat de eigenaar verder
gevrijwaard zou zijn tegen alle plagerijen in kleine Duitsche
t grensstations. Weldra liet hij mij weder vrij. Ik vroeg hem
i toen: ,,Hebt u veel dynamiet in mijn koffer gevonden,
I ,2 Herr Leutnant'?" Hij viel dreigend uit: ,,Dus u hebt dyna-
_ miet bij u?" En ik, onder het gegrinnik der soldaten:
{ ,,Natuurlijk, Herr Offizier, ik neem altijd ongeveer ander-
` half pond mede op reis voor alle mogelijke eventualiteiten."
: Bij die gelegenheid bleek mij ook, dat mijn Duitsche reis-
I genoot, die voor mij uit het gebouw van het Duitsche
I bewind in de auto gestapt was, een Duitsche spion was van
I Grieksche nationaliteit. Het grappigste was natuurlijk, dat
_ ij hij in zijn missie binnen Nederlandsch grondgebied gehin-
` derd werd door zijn Duitsche collega's. Men telegrafeerde
§ over hem heen en weer, maar daar de spionnagedienst een
i bijzonderen chef heeft, en de officieren te Herzogenrath
hardnekkig telegrafeerden aan het Duitsche bewind, heeft
die goede man, wiens naam ik mij zeer goed herinner, nog
' geruimen tijd in de wacht mogen brommen.
l
§ EINDE.


-f

ä