HomeEen Nederlander in geteisterd BelgiëPagina 58

JPEG (Deze pagina), 674.69 KB

TIFF (Deze pagina), 4.43 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

l 50
troepen zijn medegesleept, en misschien ook nog op dit
i oogenblik medetrekken. Zoo zijn twee Spaansche priesters è
in andere richting voor het front der troepen uitgevoerd,
. en alleen dank zij een toeval aan groote onaangenaamheden jl
i ontsnapt. i
Uit alles blijkt, dat het militaire bewind een, onder zulke L
. zware omstandigheden, buitengewoon welwillende en rus- Y
Y tige houding heeft aangenomen in tal van kwesties, waarbij u
l onderdanen van een vijandig land betrokken waren. Dit is
? zoozeer het geval, dat de beide monseigneurs zich na lang `
jg bedenken het veiligst zijn gaan voelen in de stad Brussel Q
T zelf, van waaruit ze zelfs pogingen begonnen om met _
L goedkeuring van het Duitsche bewind een commissie te
l vormen, die alles zou doen, om in de stad Leuven langzaam i
; aan het gewone leven te herstellen. Zoo heeft de plicht dan j
2 deze twee mannen teruggevoerd onder de helaas zwart ge- ;
blakerde muren der Leuvensche universiteit, Q
. Een maaltijd in de vermaarde onderwijsinstelling van het ï
L Instituut St.-Louis te Brussel gaf mij nog de gelegenheid,
ll die twee geestelijken en de oudere vrienden in eigen omge- .
ving te zien. Wellicht zou een bekende Nederlandsche
integralist op de gezindheid van al deze heeren het een en r
ander aan te merken hebben, maar ik heb mijzelf slechts
L kunnen gelukwenschen met het voorrecht, eenige uren in de l
f ; verfijnde en jeugdige atmosfeer van deze religieuzen, bij
L wie de geest op hoogeren leeftijd meer bouquet ging ont-
jj . wikkelen, door te brengen. ·j
Van het Nederlandsche gezantschap te Brussel ontving ik
gl den vriendelijksten steun en voorlichting.
‘ Toen ik eindelijk, vergeefs wachtende op de aangekon­
i digde mededeeling van het Duitsche bewind, mij recht-
streeks tot den generalen staf wendde, met het verzoek mij
,_ een plaats te willen aanwijzen in een auto, die naar Aken
L terugkeerde, werd mij met groote vriendelijkheid een plaats
toegestaan in een leger­auto, waarin ik met twee Duitschers
de reis maakte.
”_ ln de stad Leuven, waar wij door reden, bleek het groot-
*4
I l
l
: Y j
li j,