HomeEen Nederlander in geteisterd BelgiëPagina 57

JPEG (Deze pagina), 632.56 KB

TIFF (Deze pagina), 4.44 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

l
49‘
en j met den angst; men wreekt, niet alleen wat men ondervond,
or maar wat men vreest te zullen ondervinden en geraakt zoo
Jn tot de betreurenswaardigste handelingen/'
§ Mgr. Ladeuze legde een plan bloot om hetgeen van
an Leuven's universiteitsgebouwen overgebleven was, te sparen.
1e Men kon de troepen bijvoorbeeld herbergen in de gehoor-
n. zalen, en niet in de laboratoria, waar kostbare instrumenten
)e en verzamelingen gevaar liepen door menschen, die hun
s- waarde niet kenden, te worden verwaarloosd of vernield.
it Z. E. keurde het plan volmaakt goed en stelde hem voor
en een brief te richten aan den commandant van Leuven, met
2- het verzoek om met name genoemde gebouwen te willen
1s sparen en verder alle mogelijke maatregelen ter beveiliging
nt van de universiteits-eigendommen. Deze brief zou Z. E.
in worden ingediend, en vervolgens met een begeleidend
schrijven van hem naar den Leuvenschen commandant wor-
er den doorgezonden.
n Voorts verzocht hij de beide heeren, om ook in Brussel
1, een aantal gebouwen aan te wijzen, die, mocht ooit het
bombardement van Brussel noodig zijn, gespaard zouden
1- kunnen worden. ,,lk heb de macht", zeide hij, ,,om Brussel
e geheel om te schieten".
d Mgr. Ladeuze vestigde toen in het bizonder de aandacht
van Z. E. op het Institut St.-Louis, op den hoek van den
K Boulevard Botanique en de rue des Marais. De gouverneur
r1 schrapte daarop dit gebouw met rood potlood op een voor
­ hem liggende kaart van Brussel aan.
l Daarop vroegen wij om een paspoort voor een reis over
1 Aken naar Nederland. Z. E. teekende daarop onze namen
­ g en woonplaatsen aan, en beloofde ons te zullen verwittigen,
wanneer er een geschikte gelegenheid zich zou voordoen om
j ons langs dien weg over de grenzen te brengen. Wij namen
t i daarop afscheid, hem dankende voor zijn tusschenkomst.
· Het is niet onmogelijk, en zelfs waarschijnlijk, dat,
f behalve de drie groepen priesters, die in de omstreken van
E j Brussel, door de ingeroepen tusschenkomst van den gene-
1 raal, bevrijd zijn, andere ongelukkigen geruimen tijd met de
E