HomeEen Nederlander in geteisterd BelgiëPagina 54

JPEG (Deze pagina), 710.82 KB

TIFF (Deze pagina), 4.45 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

rt il
l]:
i I
l 46
1 l
` heeren in mijn handen vrij en nam glimlachend hun dank
in ontvangst. Hij zeide mij, dat zij zelven bij de Komman~
, dantur een pas naar Brussel moesten vragen. Mocht men
- daar eenige moeilijkheden maken, dan zou hij persoonlijk
jl, met hen medegaan. Zij begaven zich naar den Komman­ ä
. dantur, vandaar naar de kommandantswoning, waar men
. hen op straat liet wachten. Na geruimen tijd kwamen ze met l
de passen terug. Toen gingen wij samen in een naburig café, ;
L waar de vijf dochters het heele tooneel met ontroering I
hadden gadegeslagen. Zij hadden den vorigen dag de pries- ,
A ters zien opsluiten en zij waren nu het huilen nabij van Z
[J ontroering. Wij gingen naar boven om iets te gebruiken en H
het was toen voor die beide bewonderenswaardige men- g
schen een zeldzaam oogenblik. Ze hadden tranen in de
§§, oogen, omhelsden elkaar en kusten elkaar op de wangen.
Ze hadden een afschuwelijken dag doorgemaakt. {
Gisteren vertelde ik, dat Mgr. Ladeuze zich op den
Hertog van Aremberg beroepen had en instond voor de
gezindheid en de onschuld der overige priesters, welke twee
lg mededeelingen door de soldaten met hoongelach waren
ll ontvangen. Ik had toen een soldaat naar den majoor doen
zenden, teneinde het beroep over te brengen. Na een korte
poos was hij echter teruggekeerd met een boodschap van
den majoor, dat deze den Hertog niet kende en dat er ï
niets van kwam. Daarop was een officier hen allen gevangen ä
‘ _ komen nemen in de volgende termen: ,,In naam des Keizers j
5 neem ik u allen gevangen als gijzelaars. Gij zult met onzen
troep worden medegevoerd en zoodra een burger op ons
mocht schieten, zult gij allen worden gefusilleerd/° De
geestelijken werden toen in het dorp gevoerd en in een
schuur opgesloten, waar zij op den grond moesten neder-
" liggen. Terwijl de geweren op hen gericht werden, werd E
g, hun toegebulderd: ,,Indien gij u beweegt, wordt gij gefusil- ,
J leerd. Indien gij slechts een woord met elkaar spreekt, zult I
gij eveneens worden gefusilleerd/' Zoo hadden ook de beide E
, professoren den ganschen nacht en den ganschen morgen I
‘· naast elkaar gelegen, zonder ook maar een woord te durven j
ii l ­
r j