HomeEen Nederlander in geteisterd BelgiëPagina 53

JPEG (Deze pagina), 630.17 KB

TIFF (Deze pagina), 4.43 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

l
ze 45
ft voerd waren, en dat er later ten minste nog éen (dus de
iï ’ derde) groep van priesters was doorgezonden. Wij begaven
_ ons naar den Kommandantur, die in het dorp gelegen was.
" Terwijl ik buiten bleef wachten, liet de luitenant zich bij
if i den commandant aanmelden. Weldra kwam hij buiten met
9 een gedistingeerd ouden officier, kolonel von der Goltz, in
H een zee­blauwe uniform met tressen.
9 Terwijl ik hem langzaam volgde, begaven zij zich dispu-
`- teerende naar de kazerne. Ik zag dat de luitenant den
H overste een schrijven van een generaal overhandigde, en
t i dat er nog al het een en ander over en weer gesproken
g Y werd. Dit gaf mij de beste hoop voor de andere priesters.
` Q Onderweg had ik aan mijn buurman gezegd, dat het uit
S politiek oogpunt een handige daad was, aan de beide groote
E geleerden terstond de vrijheid te hergeven, waarop deze
begon te lachen, zeggende, dat ik nog meer verblijd zou zijn,
E wanneer ik wist, wat de geheime order inhield. In een
[ cafétje bij den ingang der kazerne zag ik, midden in een
I groepje officieren, die het geval druk schenen te bespreken,
den majoor van den vorigen dag, die mij toen de bevrijding
j op beslisten toon geweigerd had. Deze beantwoordde mijn
' groet in het geheel niet. Terwijl ik midden op het plein
` stond te wachten kwam een ander officier uit de kazerne
naar het dorp toe. Hij scheen ook eenigermate ontevreden
te zijn, tenminste hij liep recht op mij af, zoodat ik een
E botsing alleen kon vermijden door juist op het laatste
oogenblik, overigens zonder veel notitie van hem te nemen,
een stap naar rechts te doen. Ik wist namelijk van een
l Hauptmann, dat een officier in oorlogstijd niet mag duel-
leeren, en ik zou dus, door een conflict toe te laten, waarop
T een uitdaging zou moeten volgen, enkel mijzelf aan groote
onaangenaamheden en erger blootstellen, zonder kans op
herstel. Eindelijk kwamen een aantal priesters naar buiten,
tusschen eenige gewapende soldaten, ten einde naar Brussel
te worden vervoerd en daar vrijgelaten. Na een korte poos
kwam luitenant W. zelf met Mgr. Ladeuze en den kanunnik
f Cauchie. Op de hem eigen charmante wijze gaf hij de beide