HomeEen Nederlander in geteisterd BelgiëPagina 51

JPEG (Deze pagina), 577.58 KB

TIFF (Deze pagina), 4.42 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

1
Q 43
g priesters de vrijheid te weergeven, ten opzichte van wie
jg geen bewijzen van schuld bestonden, dan zou daaruit af-
H j doende blijken, dat men hier te doen had met een terstond
_S door het gouvernement gewraakte handeling van subalterne
k officieren. Mocht Z.Exc. hiertoe niet kunnen besluiten, dan
H j zou er vrees bestaan, dat de verantwoordelijkheid voor deze
[- handelingen op het gouvernement drukte.
g De gouverneur hoorde mij zeer welwillend aan en liet ter-
jt stond telefoneeren naar de verschillende posten in den
lt omtrek of men iets van die groepen van priesters wist. Het
d antwoord kwam weldra door den aide de camp '); nergens
v was er een spoor van priesters te ontdekken. Daarop vroeg
B, l de gouverneur mij, of ik bereid was per auto, die hij tot,
gn mijn beschikking zou stellen, te gaan zoeken, waar de
gy l gevangenen waren. Ik kon dan zelf de twee mgrs. in vrijheid
«u ­ stellen. Ik nam dat aanbod natuurlijk graag aan. Ik zou met
r- den aide de camp medegaan, die het besluit van zijn chef
lt ri aan de regimenten zou mededeelen. Bij deze afspraken was
je , ook de chef van den état major tegenwoordig. Ik nam
gi afscheid van de heeren en ging naar buiten, waar de beide
_d jezuïten, die spoedig vertrokken waren, mij opwachtten om
g- nieuws te vragen over de professoren Ladeuze en Cauchie.
r- T De Provinciaal der Jezuïeten is een man met een buiten-
rr . l gemeen fijn gesneden gelaat en een geboren diplomaat. Wij
S- ; onderhielden ons eenige oogenblikken, ondertusschen werd
gy » de aide de camp bij den gouverneur geroepen om een
je ' geheime order in ontvangst te nemen.
EH
1- j IX:
l' i,
jg ä De aide de camp van generaal von Luttwitz was luitenant
g- j V/ickel, van het regiment huzaren Kaiser Franz von Oester-
m Ik reich, een elegante, jonge officier, die in den slag bij Char-
gt leroi gewond was en sedert dien deze functie bij den mili-
gn tairen gouverneur bekleedde. Hij was blij dat hij de open
jg *) Adjudant.
Een Nederlander in geteisterd België. 4