HomeEen Nederlander in geteisterd BelgiëPagina 49

JPEG (Deze pagina), 616.10 KB

TIFF (Deze pagina), 4.41 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

? 41
k , delijk te stellen. Het vervolg van mijn verhaal zal dit ruim-
:t schoots bewijzen. Dat namelijk dit gouvernement niet gaarne
g ingrijpt in de bevoegdheden van de hoofd­officieren der in
;, i vijandelijk gebied marcheerende colonnes, is zeer goed te
l. begrijpen. Er moeten zich zeer ernstige feiten voorgedaan
i- hebben, voordat de gouverneur corrigeerend ingrijpt. Hij
n zal dit ook vooral daarom ongaarne doen, omdat hij zelden
i- op iets anders kan afgaan, dan op de rapporten dier hoofd-
e officieren zelven. Toen ik dus bij den generaal aangediend
:t ; werd, had deze nog geen onderzoek doen instellen, of er
n nog andere priesters waren, die hetzelfde lot ondergingen
n en wien de vreeselijkste dingen boven het hoofd hingen. De
1, lezer herinnert zich, dat ik generaal von Luttwitz een onder-
is houd verzocht had, ten einde meer gedaan te krijgen, dan
1- de simpele toestemming te voet te gaan zoeken naar de
y- verschillende groepen priesters, die medegevoerd werden,
ten einde te kunnen rapporteeren aan het gouvernement.
11 Terwijl ik door het vertrek ging van den staf, hoorde ik de
1, heeren licht mopperen over de omstandigheid, dat de twee
k jezuïeten toegang hadden verkregen, terwijl er militaire
n zaken wachtten. Bij den generaal, een forsch gebouwd,
tl, voornaam en zeer hoffelijk man, trof ik den Belgischen
td Provinciaal der Jezuïeten, pater Leroy en een anderen
in jezuïet, wiens naam ik mij niet meer herinner. Zij dienden ­
li een klacht in over den dood van den jezuïet Du Pierreux,
tg _ die volgens hen volmaakt onschuldig was. Het kwam mij
ig voor, dat het beter was, ronduit te doen blijken, dat er voor
gt i den officier, die hem had doen fusilleeren, een schijnmotief
r- had bestaan in den vorm van de gevonden schriftuur. Bleek
gt n.l. het onderzoek, dat door den gouverneur direct werd
gn toegezegd, dat er dus toch wel een z.g. grond had bestaan,
ti, dan was zoodoende de mogelijkheid geschapen om het
gt ' rechtsherstel te verdagen, een nader ambtelijk onderzoek
rs te doen instellen, zoodat voor de anderen een kostbare tijd
td verloren kon gaan. Ik deelde dus den gouverneur mede,
gi- dat de fusillade plaats had gehad op grond van de gevonden
y- notitie, en beperkte mij uitsluitend tot een aandringen op de