HomeEen Nederlander in geteisterd BelgiëPagina 48

JPEG (Deze pagina), 669.87 KB

TIFF (Deze pagina), 4.41 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

40 2
priester te Leuven zich juist vodrtdurend had verdienstelijk V
gemaakt met de verpleging van Duitsche gewonden in het
Roode Kruis. ·_
De eerste groep geestelijken, plusminus 25 man sterk,
werd in gewone camions geladen en door Brussel gevoerd.
Zij kwamen 'savonds aan in Brussel, waar de voorbijgan-
gers zich verbaasden over het ongewone schouwspel. Een
van hen herkende Mgr. de Becker. Deze wist hem te bedui-
den, dat hij onmiddellijk naar de Amerikaansche ambassade
moest gaan om hem het feit mede te deelen. Men moet ;
namelijk weten, dat het Collège Américaine te Leuven een
groot aantal jonge Amerikaansche priesters herbergt en
onder het bestuur staat van vijf Amerikaansche bisschoppen,
gj wier vertegenwoordiger de rector van het college rechtens
is. Door de gevangenneming van Mgr. de Becker, niettegen-
staande men zijn kwaliteiten kende, was dus door den Ter-
vuerschen officier een fout begaan.
Een stap, door den Amerikaanschen en den Spaanschen
gezant bij den militairen gouverneur van Brussel gedaan,
leidde tot de invrijheidstelling van de twee heeren. Toen ik
den volgenden dag bij het militaire gouvernement mijn
verzoek indiende, mijne twee Mgrs. in vrijheid te stellen,
wist men daar dus reeds, dat deze gevangenneming had
plaats gehad en waarschijnlijk reeds door anderen kon zijn j
gevolgd. lx
Gelijk de lezer heeft kunnen zien beriepen de Tervuersche
militairen, om de gevangenneming in massa van al die
priesters te verklaren, zich op het feit, dat bij den Jezuiet i
Du Pierreux papieren met zoogenaamde aanhitsende opmer-
X kingen gevonden waren. Dit kan echter niet alleen het
V motief geweest zijn, immers reeds den voiiigen dag waren
j bij het station te Leuven andere priesters gevangen genomen.
lk keer tot mijn persoonlijke ervaring terug. Hoewel het ‘
c bevel tot gevangenneming van de naar schatting 90 priesters
dus uitgegaan is van officieren en bij Leuven plaats gehad
l heeft aan alle zijden van de stad, zou het onbillijk zijn voor
I dit alles het militaire gouvernement te Brussel verantwoor-
I