HomeEen Nederlander in geteisterd BelgiëPagina 47

JPEG (Deze pagina), 628.01 KB

TIFF (Deze pagina), 4.43 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

II
` 39
xt, L gevoerd. Daar waren alle zakken en valiesjes doorzocht.
Bij niemand werd er aanwijzing van schuld gevonden.
je Alleen had de jezuiet Du Pierreux, naar het schijnt een
ië > bekend Thomist, een klein zakboekje bij zich, waarin men
r_ in het Fransch de volgende notitie vond: ,,Toen ik vroeger
in las, dat de Hunnen onder Attila geheele steden hebben
M, verwoest en dat de Arabieren de bibliotheek van Alexandrië
m in vlammen hebben doen opgaan, glimlachte ik. Thans
m glimlach ik niet meer, nu ik gezien heb, dat de Duitsche
m l horden bibliotheek en kerken van Leuven in brand gestoken
:1,_ hebben."
ld I Men kan het onvoorzichtig noemen van den jezuiet, dat
gta hij deze aanteekeningen bij zich droeg; slechts weinigen
Let echter zullen de volgende door den Ober­Leutnant genomen
en maatregelen kunnen verklaren. Een twintigtal priesters,
de waaronder Mgr. de Becker, rector van het Collège Améri-
#(8 caine te Leuven, en de oud-rector van hetzelfde Collège,
H__ Mgr. Willemsen, die, tijdelijk met vacantie uit Rome te
de Leuven vertoefde, werden onzacht gedwongen in een halve
)€_ maan om den ongelukkigen jezuiet te gaan staan. Hun werd
en voorlezing gedaan van den gevonden tekst, en de Duitsche
vertaling werd daarop aan de troepen voorgelezen. De Ober-
Leutnant deelde mede, dat de pater terstond zou worden
W gefusilleerd en liet hem juist den tijd om bij een der geeste-
l lijken te biechten. Toen werd P. Du Pierreux geblinddoekt,
rar de geestelijken moesten rechtsomkeert maken, het peleton
H_ soldaten trad voor, het bevel klonk en de schoten vielen.
ke Terstond werden alle priesters hardhandig gedwongen zich
$€_ om te keeren, ten einde ook hun stervenden metgezel te zien.
Zij woonden ook zijne begrafenis bij, en werden toen door
gm den Gber­Leutnant in naam des Keizers als gijzelaars ge-
€r_ vangen genomen, terwijl hun werd aangezegd, dat zij met de
ien marcheerende compagnie gedurende den geheelen tocht
[de door België zouden worden medegevoerd, en intusschen
g€_ aansprakelijk zouden zijn met hun leven voor elke daad der
Lm, bevolking jegens de compagnie.
ide Ik voeg hier tusschen haakjes bij, dat de gefusilleerde