HomeEen Nederlander in geteisterd BelgiëPagina 46

JPEG (Deze pagina), 639.48 KB

TIFF (Deze pagina), 4.43 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

ll u
E; i
ëïi 38
lijken bevinden; kom ons dit melden, zoodra gij het weet,
dan zullen wij nader beslissen."
De lezer moet namelijk bedenken, dat de verschillende
regimenten ingevolge de hun gegeven orders door België ,
trekken en tijdens deze tochten autonoom zijn. Het gouver-
êïï nement te Brussel is niet voortdurend met de colonnes in
contact en kan ze alleen daar gemakkelijk bereiken, waar
zij de met het gouvernement telefonisch aangesloten posten
passeeren. Het gouvernement wist toen nog niets af van _
de gevangenneming der door mij bedoelde groepen en kon ’p
niet nagaan, waar de priesters zich bevonden. Mijn Passier-
schein werd dus zoodanig gewijzigd, dat ik het recht had A
mij vrij door het geheele gebied te bewegen. Ik merkte
echter den majoor op, dat zulk een pas mij absoluut niet
zou helpen, daar namelijk elke hoofdofficier, wien ik vragen
zou stellen omtrent de door hem gekozen gijzelaars en de
door dezen ondergane behandeling mij met het grootste
recht zoo barsch mogelijk zou kunnen bejegenen. Onder-
tusschen zou de tijd verloren gaan, en er konden door de
verbitterde colonnes wellicht domheden en wreedheden be-
jï gaan. Toen besloot majoor von Herwarten mij bij den
generaal aan te dienen.
f.
vm.
Voor ik verder ga met mijn verhaal, wil ik aan den lezer
den achtergrond toonen der door mij doorleefde gebeur-
jg tenissen. Deze krijgen namelijk eerst door voorvallen, welke
ï zich parallel daarmede hebben afgespeeld, hare volle be-
ll teekenis. ‘
° Gisteren vertelde ik, dat een pater wegens het bezit van
gg compromitteerende papieren vlak naast den weg bij Ter-
l vueren is gefusilleerd. Uit den mond van Mgr. ...... , dien
p ik aan een maaltijd sprak, vernam ik in détails de volgende
gebeurtenis: Door den militairen post, die mijn twee reisge-
· nooten, Mgrs. Ladeuze en Cauchie later gevangen nam,
was reeds vroeger een geheel troepje priesters op de weide
J